Παροχή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) κατέχει διπλή πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας και το ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση από τον Lloyd’sRegister (LR).

Η διπλή πιστοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για την τήρηση βέλτιστων πρακτικών στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην πρόληψη της ρύπανσης.

Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, ο ΟΛΠ ΑΕ εργάζεται με συνέπεια για να προσδιορίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει και να μεριμνά για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καθημερινή λειτουργία.

Για το λόγο αυτό ο ΟΛΠ ΑΕ το 2018 αποφάσισε να επεκτείνει τη διπλή πιστοποίηση στην:

  • Παροχή λιμενικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας, Ακτοπλοΐας, Διακίνησης Αυτοκινήτων και Εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα 
  • Διαχείριση Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (στην πρώην ΟΔΔΥ περιοχή)
  • Διαχείριση Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Ο Capt. WengLin, Deputy CEO του ΟΛΠ ΑΕ, παραλαμβάνοντας τις πιστοποιήσεις σχολίασε: «Το λιμάνι του Πειραιά έχει συμπεριλάβει στον στρατηγικό του σχεδιασμό την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ΟΛΠ επενδύει σε συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται παγκοσμίως με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του».

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας - Περιβάλλοντος - Ενέργειας ΟΛΠ ΑΕ η εταιρεία δεσμεύεται για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής επίδοσης και τη θέσπιση στόχων ποιότητας και περιβάλλοντος και ενεργειακών στόχων για τη διαχείριση των σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών, των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και των σημαντικών ενεργειακών χρήσεων.

Οι κίνδυνοι και ευκαιρίες προκύπτουν από συστηματική ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές προκύπτουν από την αξιολόγηση όλων των επιπτώσεων που οι λιμενικές δραστηριότητες επιφέρουν ή δύναται να επιφέρουν στο περιβάλλον.

Κάθε έτος, πραγματοποιούνται Ανασκοπήσεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος από τη Διοίκηση με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της επίτευξης των στόχων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εσωτερικοί και εξωτερικοί επιθεωρητές διενεργούν επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών.

UKAS AND ISO 9001 AND ISO 14001 CMYK MARK

Συνημμένα αρχεία: