Διεύθυνση Οικονομικού

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (210) 4550104 - 4550109 - 4550106 - 4550105
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (210) 4550133 - 4550109
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ (210) 4550112 (210) 4550298
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (210) 4550114 - 4550113 - 4550115
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛ.&ΖΗΜΙΩΝ (210) 4550128 - 4550127
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550120 (210) 4550119