Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550217 (210) 4550258
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (210) 4550213
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (210) 4550212,215,337,208,261,273
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (210) 4550107 - 4550108 - 4550312 - 4550266 - 4550268
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & Σ.Ε.Κ. (210) 4550279,(210) 4550274, (210) 4550468 (210) 4550319