ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

Τηλέφωνο: (210) 4550136 - 4550138 - 4550149 - 4550134

Fax: (210) 4550207

 

Σκοπός του τμήματος αυτού είναι: 

  • Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση χώρων και εγκαταστάσεων (πλην αυτών που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση πλοίων και εμπορευμάτων) της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ.
  • Η εξέταση αιτημάτων παραχώρησης χρήσης και υποβολή σχετικών προτάσεων.
  • Η διενέργεια όλων των διαδικασιών για την παραχώρηση της χρήσης χώρων και εγκαταστάσεων.
  • Η παρακολούθηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων και εγκαταστάσεων για λιμενικές χρήσεις ή/και μη λιμενικές δραστηριότητες.
  • Ο τακτικός έλεγχος των χώρων και εγκαταστάσεων όσον αφορά την ορθή χρήση των παραχωρούμενων χώρων.
  • Η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων και η τήρηση αναλυτικού αρχείου για τη χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων ευθύνης του Τμήματος.
  • Η έκδοση χρεωστικών σημειωμάτων και αποστολή λοιπών στοιχείων στο Τμήμα Εσόδων για την βεβαίωση και είσπραξη των σχετικών τιμολογίων.
  • Ο εντοπισμός των ευκαιριών ανάπτυξης για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης των χώρων και εγκαταστάσεων του ΟΛΠ.
  • Η επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από τρίτους (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο) στους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ.