Διεύθυνση Προμηθειών

Όνομα Τηλέφωνο Fax
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (210) 4550186 (210) 4550187
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (210) 4550189 - 4550154 - 4550155 - 4550190 - 4550195 (210) 4550200
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (210) 4550197 - 4550191 - 4550387 - 4550195
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (210) 4550192 - 4550193 - 4550194 - 4550196 - 4550343