Κατηγορία: Σε εξέλιξη

Αρχεία: 6 Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Clarifications regarding the Call for Tender regarding the procurement of Wireless Network Solution_PART II
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 15th July 2019 provided by PPA, in relation to the “Call for Tenders regarding the procurement of Wireless Network Solution”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 16-07-2019 Downloads 2
Extension of the deadline submission of offers, regarding the Call for Tenders for the establishment of a suppliers’ pool for ship repair business l.
Please, be informed that regarding the above mentioned tender, an extension for the submission of offers has been granted, i.e. until 9th August 2019, 16:00 Greek time. Please visit regularly PPA SA website, in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 10-07-2019 Downloads 3
Clarifications regarding the Call for Tenders regarding the procurement of Wireless Network Solution.
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 05th July 2019 provided by PPA, in relation to the “Call for Tenders regarding the procurement of Wireless Network Solution”. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.  
Δημιουργήθηκε 05-07-2019 Downloads 2
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι».
Ο «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» καλεί τις ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης Υ.Ε. 05 «Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα» ποσού 741.336,06 € (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Οι Διαγωνιζόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ.  Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την ΟΛΠ Α.Ε. το αργό­τερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι Ενδιαφερόμενοι θα λάβουν: (iii)      Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (iv)      Το Τιμολόγιο Μελέτης – Αναλυτική Περιγραφή Άρθρων (v)      Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) (vi)      Τη Τεχνική Περιγραφή του έργου (ΤΠ) (vii)     Το Προϋπολογισμό του Έργου (viii)    Τις εγκεκριμένες μελέτες, που εκπονήθηκαν από τον PMD (ix)      Το Χρονοδιάγραμμα Έργου. κατόπιν γραπτής αίτησής τους και αφού υποβάλουν στην ΟΛΠ Α.Ε. υπογεγραμμένο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τήρησης του απορρήτου (NDA) σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα IΙΙ. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 19η Ιουλίου 2019 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ του Ο.Λ.Π. (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18538 Γραφείο:212- 1Ος όροφος). Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός από τον ΟΛΠ. Δημιουργήθηκε 28-06-2019Downloads 0 Download      
Δημιουργήθηκε 28-06-2019 Downloads 11
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων, για την παροχή εργασιών και υπηρεσιών επισκευής πλοίων.
  Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ενδιαφέρεται για τη δημιουργία ενός Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων, μέσω μίας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής για την παροχή εργασιών και υπηρεσιών αναφορικά με την επισκευή πλοίων στους πελάτες του ΟΛΠ.   Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 10η Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00.   Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με την παραπάνω πρόσκληση.  
Δημιουργήθηκε 21-06-2019 Downloads 9