Κατηγορία: Προμηθειών

Αρχεία: 459 Προμηθειών

Προμηθειών

Διευκρινήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης για τις Πύλες Ε1 έως Ε10 του Κεντρικού Επιβατικού Λιμένα Πειραιά
  Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης για τις Πύλες Ε1 έως Ε10 του Κεντρικού Επιβατικού Λιμένα Πειραιά για την κάλυψη των αναγκών του ΟΛΠ Α.Ε.   Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 21-02-2018 Downloads 7
Διευκρινίσεις για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πολυμηχανημάτων έγχρωμης / ασπρόμαυρης εκτύπωσης τύπου laser για την κάλυψη των αναγκών του ΟΛΠ Α.Ε.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πολυμηχανημάτων έγχρωμης / ασπρόμαυρης εκτύπωσης τύπου laser για την κάλυψη των αναγκών του ΟΛΠ Α.Ε. Ταυτόχρονα ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  και κατά συνέπεια η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό μεταφέρεται στις 22/02/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 15-02-2018 Downloads 13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ/ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LASER
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πολυμηχανημα΄των έγχρωμης/ασπρόμαυρης εκτύπωσης , τύπου laser για την κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με την συνοπτική τεχνική περιγραφή
Δημιουργήθηκε 08-02-2018 Downloads 33
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης για τις Πύλες Ε1 έως Ε10 του Κεντρικού Επιβατικού Λιμένα Πειραιά.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης για τις Πύλες Ε1 έως Ε10 του Κεντρικού Επιβατικού Λιμένα Πειραιά. Συνημμένα θα βρείτε σύντομη τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, μέχρι και 8/2/2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ.    
Δημιουργήθηκε 06-02-2018 Downloads 18
Clarifications to the interested parties, regarding the Call of Tender for the award of Services of Study Preparation & Submission for the analysis of Maximum Probable Loss (MPL)- (Part II).
Interested Parties are kindly requested to refer to the clarification (Part II) provided by PPA regarding the Call of Tender for the award of Services of Study Preparation & Submission for the analysis of Maximum Probable Loss (MPL).     Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.    
Δημιουργήθηκε 01-02-2018 Downloads 10
Clarifications to the interested parties, regarding the Call of Tender for the award of Services of Study, Preparation & Submission for the analysis of Maximum Probable Loss (MPL)
Interested Parties are kindly requested to refer to the attached clarifications provided by PPA SA, in relation to the tender for the for the award of Services of Study Preparation & Submission for the analysis of Maximum Probable Loss (MPL)
Δημιουργήθηκε 29-01-2018 Downloads 9
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό που αφορά την «Εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ)»
Αναφορικά με το διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 17.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος αριθ. 4404/2016, ΦΕΚ 126/A/8-7-2016), ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι την 5η Φεβρουαρίου 2018,  16:30.
Δημιουργήθηκε 24-01-2018 Downloads 12
Επανάληψη Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ)
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προβαίνει σε επανάληψη του διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς (ΜΠΖ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 17.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος αριθ. 4404/2016, ΦΕΚ 126/A/8-7-2016), κατόπιν διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον φάκελο της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση της Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημιάς  (ΜΠΖ) του ΟΛΠ ΑΕ».
Δημιουργήθηκε 16-01-2018 Downloads 29

Σελίδα 1 από 46