Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 56 Έργων

Έργων

Resume of the tender procedure for the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)»  Αναφερόμαστε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Στάδιο 1) για την επιλογή του ανάδοχου για το έργο " Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α", η οποία: •    δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ και στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, •    ανεστάλη στις 29 Αυγούστου 2018 ύστερα από τις προσφυγές που υπέβαλαν δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η διαγωνιστική διαδικασία επανεκκινεί σήμερα, μετά την απόρριψη των παραπάνω προσφυγών ύστερα από την έκδοση δύο σχετικών αποφάσεων της ΑΕΠΠ. Με βάση τα παραπάνω, παρακαλείσθε να υποβάλετε το φάκελο του πρώτου σταδίου (στάδιο προεπιλογής) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας). Όλες οι πληροφορίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ. Σας συνιστούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, προκειμένου να ενημερώνεστε έγκαιρα για την προαναφερόμενη Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος καθώς και για τις διευκρινίσεις που έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση.   ANNOUNCEMENT Regarding the tender procedure for the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)” We are referring to the Invitation for Expression of Interest (Stage 1) for the selection of contractor of the project "Passenger Port Expansion (Southern Zone Phase A)" which: ·    was initially published on 31st July 2018 on PPA SA website and on the Supplement to the Official Journal of the European Union, ·     suspended on 29th August 2018 after the appeals submitted by two interested companies before the “Authority of Preliminary Appeals”…
Δημιουργήθηκε 12-10-2018 Downloads 2
INFRASTRUCTURE WORKS FOR FIRE-SAFETY AT ALKIMOS TERMINAL (TERMINAL C).
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "INFRASTRUCTURE WORKS FOR FIRE-SAFETY AT ALKIMOS TERMINAL (TERMINAL C)", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Thursday 18/10/2018.
Δημιουργήθηκε 05-10-2018 Downloads 15
"FIRE PROTECTION WORKS IN PASSENGER TERMINAL OF THEMISTOKLI"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the project: " Fire protection works in passenger terminal of Themistokli". Interested parties are invited to submit their offer until 3 October 2018,16:00. Please visit regularly PPA SA wedsite in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 21-09-2018 Downloads 12
Announcement regarding the tender procedure for the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)”
Μετά την προσφυγή ενδιαφερομένων εταιριών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αναστέλλεται η περαιτέρω πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1ο Στάδιο) της ΟΛΠ ΑΕ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επέκταση Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)", μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από την Αρχή. Με δεδομένο ότι η ΑΕΠΠ θα συνεδριάσει για την λήψη απόφασης στις 19.9.2018 οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να συνεχίσουν την εντατική προετοιμασία των φακέλων τους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς θα πρέπει να είναι έτοιμες για την υποβολή τους κατά την νέα προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα οριστεί και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, επί της ως άνω προσφυγής. Following the appeal submitted by the interested companies before the “Authority of Preliminary Appeals” (AEPP), the progress of the tendering procedure regarding the Invitation for Expression of Interest (Stage 1) for the selection of contractor of the project "Passenger Port Expansion (Southern Zone Phase A)" is suspended until the issuance of the relevant decision from the Authority. Given that AEPP will meet on 19.9.2018 in order to take a decision, interested companies are kindly requested to continue their intensive preparations of the participation documents, as they should be ready upon the new Expression of Interest submission deadline which will be set and promptly communicated to the interested parties, after the issuance of the relevant decision on the appeal. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 29-08-2018 Downloads 10
Clarifications of the Call for Expression of Interest, regarding the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)” Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)» και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00μ.μ. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού. You will find attached clarifications for the Call for Expressions of Interest for the construction of the project "Extension of Passenger Port (South Zone, Phase A)" and extension of the deadline for submission of expression of interest until 10 September 2018, Monday, at 16.00. Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published by PPA SA, in relation to the “Call for Expression of Interest, regarding the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)”.Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 14-08-2018 Downloads 17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων»
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων» Προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών 11.672.018,63 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ σε μία εκ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται εντός του κειμένου της Διακήρυξης (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζαντζής, τηλ. +30 2104550189, fax: +30 2104550187). Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ. (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Γραφείο: 215A). 
Δημιουργήθηκε 09-08-2018 Downloads 29
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers along the total length of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"
Piraeus Port Authority S.A. announces that the tender procedure for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers along the total length of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal", is repeated according to the new terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until Thursday 23 August 2018 at 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 09-08-2018 Downloads 14
Tender Repetition for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal"
Piraeus Port Authority S.A. announces that the tender procedure for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Construction of concrete covers of Stormwater Ducts at G2 Car Terminal", is cancelled. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the repetition of the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 07-08-2018 Downloads 3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)»
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)» Προϋπολογισμού Υποβολής Προσφορών 136.283.800,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ σε μία εκ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται εντός του κειμένου της Διακήρυξης (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζαντζής, τηλ. +30 2104550189, fax: +30 2104550187). Ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 31η Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΟΛΠ. (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Γραφείο: 215A). 
Δημιουργήθηκε 31-07-2018 Downloads 46

Σελίδα 1 από 6