Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 81 Έργων

Έργων

"Repair works and damage restorations of the Customs A building and its surrounding area "
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Repair works and damage restorations of the Customs A building and its surrounding area ", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Interested parties are invited to submit their offer until Monday, 21  October 2019, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 26-09-2019 Downloads 2
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι
Ο «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» καλεί τις ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης Υ.Ε. 05 «Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα» ποσού 741.336,06 € (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Οι Διαγωνιζόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ.  Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την ΟΛΠ Α.Ε. το αργό­τερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι Ενδιαφερόμενοι θα λάβουν: (iii)      Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (iv)      Το Τιμολόγιο Μελέτης – Αναλυτική Περιγραφή Άρθρων (v)      Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) (vi)      Τη Τεχνική Περιγραφή του έργου (ΤΠ) (vii)     Το Προϋπολογισμό του Έργου (viii)    Τις εγκεκριμένες μελέτες, που εκπονήθηκαν από τον PMD (ix)      Το Χρονοδιάγραμμα Έργου. κατόπιν γραπτής αίτησής τους και αφού υποβάλουν στην ΟΛΠ Α.Ε. υπογεγραμμένο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τήρησης του απορρήτου (NDA) σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα IΙΙ. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ του Ο.Λ.Π. (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18538 Γραφείο:212- 1ος όροφος). Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός από τον ΟΛΠ
Δημιουργήθηκε 28-08-2019 Downloads 13
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι
Ο «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» δημοσιεύει διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Τοποθέτηση κωνικών προσκρουστήρων στο Ανατολικό τμήμα του Προβλήτα Ι)» στο πλαίσιο της Υ.Ε 5 Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του ΟΛΠ τακτικά για να ενημερώνεστε σχετικά με τον παραπάνω διαγωνισμό.
Δημιουργήθηκε 10-07-2019 Downloads 14
Tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: " Works in the Stone Warehouse to Receive a Fire Safety Certificate."
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: " Works in the Stone Warehouse to Receive a Fire Safety Certificate.", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their in writing, until Friday, 12/07/2019 and 16:00 at the office number 212 (Procurement Department).
Δημιουργήθηκε 02-07-2019 Downloads 33
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι
Ο «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» καλεί τις ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι» στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης Υ.Ε. 05 «Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα» ποσού 741.336,06 € (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Οι Διαγωνιζόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ.  Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την ΟΛΠ Α.Ε. το αργό­τερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι Ενδιαφερόμενοι θα λάβουν: (iii)      Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (iv)      Το Τιμολόγιο Μελέτης – Αναλυτική Περιγραφή Άρθρων (v)      Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) (vi)      Τη Τεχνική Περιγραφή του έργου (ΤΠ) (vii)     Το Προϋπολογισμό του Έργου (viii)    Τις εγκεκριμένες μελέτες, που εκπονήθηκαν από τον PMD (ix)      Το Χρονοδιάγραμμα Έργου. κατόπιν γραπτής αίτησής τους και αφού υποβάλουν στην ΟΛΠ Α.Ε. υπογεγραμμένο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τήρησης του απορρήτου (NDA) σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα IΙΙ. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 19η Ιουλίου 2019 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος Προμηθειών του ΟΛΠ του Ο.Λ.Π. (Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18538 Γραφείο:212- 1Ος όροφος). Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός από τον ΟΛΠ.
Δημιουργήθηκε 28-06-2019 Downloads 14
Tender regarding the «Repair of Superstructure at Drapetsona Pier - Sea Wall»
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: «Repair of Superstructure at Drapetsona Pier - Sea Wall» according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer in writing, until Thursday, 20/06/2019 , 16:00.  
Δημιουργήθηκε 05-06-2019 Downloads 9
Tender regarding the "Replacement of stormwater culvert covers in ODDY area»
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: «Replacement of stormwater culvert covers in ODDY area» according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer in writing, until Wednesday, 19 June 2019, 16:00
Δημιουργήθηκε 04-06-2019 Downloads 11
Tender regarding the "Repair of three weighing scales in the Central Port at the areas of Stone Warehouse, Silo and Agios Nikolaos"
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "Repair of three weighing scales in the Central Port at the areas of Stone Warehouse, Silo and Agios Nikolaos.", according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer in writing, until Wednesday, 19 June 2019, 16:00
Δημιουργήθηκε 03-06-2019 Downloads 9
Tender regarding the " Repair Concrete Works in NAVEP Building (Mazonakis) in Perama Ship Repair Area”
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: “Repair Concrete Works in NAVEP Building (Mazonakis) in Perama Ship Repair Area” according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer  in writing, until Thursday, 20 June 2019 ,16:00
Δημιουργήθηκε 03-06-2019 Downloads 9
Clarifications of the tender regarding the “Purchase of twenty (20) Cast steel Bollars”
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications provided by PPA, in relation to the “Purchase of twenty (20) Cast steel Bollars” . Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 16-04-2019 Downloads 8

Σελίδα 1 από 9