Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 94 Έργων

Έργων

Clarifications regarding the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area".
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 18th January 2019 provided by PPA, in relation to the Call of Tender for the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area". Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 18-01-2019 Downloads 8
Clarifications regarding the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area".
Interested parties are kindly requested to refer to all clarifications published until 11th January 2019 provided by PPA, in relation to the Call of Tender for the "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area". Please be informed that an extension for the submission of offers has been granted, until 22th January, 16:00. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 11-01-2019 Downloads 9
Tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area."
Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the project: "Construction of new offices of 130 sqm and various works at the Coast Guard Special Forces area.", according to the terms of the attached declaration and Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer (alternative/second offers are excluded) in writing, until 15th January 2019. Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the above mentioned tender.
Δημιουργήθηκε 24-12-2018 Downloads 29
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΤΡΩΝ
Συνημμένα παρέχονται διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια - τοποθέτηση επτά (7) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών και λοιπές εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης λιμενικών έργων».
Δημιουργήθηκε 19-11-2018 Downloads 6
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΤΡΩΝ
Συνημμένα παρέχονται διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό προμήθειας και τοποθέτησης επτά (7) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών και λοιπών εργασιών συντήρησης αποκατάστασης λιμενικών έργων.
Δημιουργήθηκε 08-11-2018 Downloads 11
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΞΑΜΑΝΩΝ», σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης και Τεχνικής Περιγραφής. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και τις 20 Nοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: "DAMAGES RESTORATION IN THE BUILDING OF DRY DOCKS”, according to the terms of the attached declarationand Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer until 20 November 2018, 16:00.
Δημιουργήθηκε 06-11-2018 Downloads 8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΕΣΤΡΩΝ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών και λοιπές εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης λιμενικών έργων», σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης , Τεχνικής Περιγραφής και Σχεδίων. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και τις 20 Nοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00. Piraeus Port Authority S.A. announces a tender for the selection of a contractor for the construction of the Project: " Purchase and installation of seven (7) cast iron bollards, and other restoration – reconstruction marine works", according to the terms of the attached declaration and the Technical Description. Award criterion shall be the lowest price. Interested parties are invited to submit their offer until 20 November 2018, 16:00.
Δημιουργήθηκε 06-11-2018 Downloads 13
Resume of the tender procedure for the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)»  Αναφερόμαστε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Στάδιο 1) για την επιλογή του ανάδοχου για το έργο " Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α", η οποία: •    δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ και στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, •    ανεστάλη στις 29 Αυγούστου 2018 ύστερα από τις προσφυγές που υπέβαλαν δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η διαγωνιστική διαδικασία επανεκκινεί σήμερα, μετά την απόρριψη των παραπάνω προσφυγών ύστερα από την έκδοση δύο σχετικών αποφάσεων της ΑΕΠΠ. Με βάση τα παραπάνω, παρακαλείσθε να υποβάλετε το φάκελο του πρώτου σταδίου (στάδιο προεπιλογής) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας). Όλες οι πληροφορίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ. Σας συνιστούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, προκειμένου να ενημερώνεστε έγκαιρα για την προαναφερόμενη Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος καθώς και για τις διευκρινίσεις που έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση.   ANNOUNCEMENT Regarding the tender procedure for the award of contractor for the construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)” We are referring to the Invitation for Expression of Interest (Stage 1) for the selection of contractor of the project "Passenger Port Expansion (Southern Zone Phase A)" which: ·    was initially published on 31st July 2018 on PPA SA website and on the Supplement to the Official Journal of the European Union, ·     suspended on 29th August 2018 after the appeals submitted by two interested companies before the “Authority of Preliminary Appeals”…
Δημιουργήθηκε 12-10-2018 Downloads 17

Σελίδα 4 από 10