Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 80 Έργων

Έργων

Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά»
Ο ΟΛΠ Α.Ε. προκηρύσσει για δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά» εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 08/05/2018. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 26-04-2018 Downloads 15
Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά».
Ο ΟΛΠ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γεωμορφολογική Αποτύπωση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά» εκτιμώμενης αξίας  100.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 05/04/2018. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.  
Δημιουργήθηκε 28-02-2018 Downloads 30
Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο "Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (1ο Στάδιο).
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για δεύτερη φορά να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α» ποσού 6.037.559,29 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  \n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζατζής, τηλ. +30 2104550203, fax: +30 2104550187. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από τον ΟΛΠ το αργότερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δημιουργήθηκε 29-08-2017 Downloads 67
Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που αφορούν το 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α»
Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που αφορούν το 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α»
Δημιουργήθηκε 24-08-2017 Downloads 26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο "Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (1ο Στάδιο)
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο Στάδιο (Προεπιλογή) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)– Φάση Α» ποσού 6.037.559,29 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 28η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης ΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: \n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (Υπεύθυνος: κος Παντελής Καζατζής, τηλ. +30 2104550203, fax: +30 2104550187. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από τον ΟΛΠ το αργότερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δημιουργήθηκε 02-08-2017 Downloads 51
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδου στο Γ2 Car Terminal»
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδου στο Γ2 Car Terminal», σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης , Τεχνικής Περιγραφής και Σχεδίων. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος Παράδοσης του συνόλου των εργασιών: Εξήντα (60) Ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά. Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: Μπουλούσης Βασίλης - Αλεφαντινός Ιωάννης, Πολιτικοί Μηχανικοί, τηλ.: 210 4550241, fax: 210 4550267.
Δημιουργήθηκε 11-04-2017 Downloads 45
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Εργασίες χρωματισμών και λοιπών διαμορφώσεων στο ισόγειο του Μεγάρου ΟΛΠ»
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Εργασίες χρωματισμών και λοιπών διαμορφώσεων στο ισόγειο του Μεγάρου ΟΛΠ» σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης και Τεχνικής Περιγραφής. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος Παράδοσης του συνόλου των εργασιών: Εξήντα μέρες (60) ΗΜΕΡΕΣ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά. Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών: κα Μελαγράκη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ.: 210 4550240, fax: 210 4550267.
Δημιουργήθηκε 08-03-2017 Downloads 48
Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου:«Προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ (8) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών σε υφιστάμενο κρηπίδωμα »
Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου:«Προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ (8) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών σε υφιστάμενο κρηπίδωμα »
Δημιουργήθηκε 01-03-2017 Downloads 26
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ (8) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών σε υφιστάμενο κρηπίδωμα».
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ (8) νέων χυτοχαλύβδινων δεστρών σε υφιστάμενο κρηπίδωμα» σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης και Τεχνικής Περιγραφής. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος Παράδοσης του συνόλου των εργασιών: Εξήντα μέρες (60) ΗΜΕΡΕΣ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά. Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών: κα. Ξυθάλη Θεοφανή, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ.: 210 4550239, fax: 210 4550267.
Δημιουργήθηκε 28-02-2017 Downloads 28
Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Στεγάνωση του Μεγάρου Ο.Λ.Π. Α.Ε.»
Κατόπιν ερωτήσεων που τέθηκαν από υποψηφίους αναδόχους σχετικά με τον διαγωνισμό του θέματος, ανρτώνται στο συνημμένο αρχείο οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για τον Διαγωνισμό μέχρι και σήμερα 26 Ιανουαρίου 2017, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου «Στεγάνωση του Μεγάρου Ο.Λ.Π. Α.Ε.»
Δημιουργήθηκε 26-01-2017 Downloads 42

Σελίδα 6 από 8