Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 66 Έργων

Έργων

Διακήρυξη 7/2015
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ. 134/13.10.2014 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών στον μώλο Κράκαρη» προϋπολογισμού μελέτης πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 584.000,00€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 27-02-2015 Downloads 72
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 34 /2014
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με  τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΠ ΑΕ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 70.739,15 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 
Δημιουργήθηκε 20-06-2014 Downloads 43
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 31/2
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.:  42 /30-4-2014   απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικά Λιμενικά ΄Εργα Συντήρησης-Βελτίωσης Υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 27-05-2014 Downloads 40
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 28/2014
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.:  43/ 30-04-2013   απόφαση της  Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικές Η/Μ εργασίες σε διάφορες περιοχές της ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 19-05-2014 Downloads 41
Γεωτεχνική έρευνα για υπόγεια οδική σύνδεση εμπορικού λιμένα με περιοχή πρώην ΟΔΔΥ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με  τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα για το έργο ‘‘Υπόγεια οδική σύνδεση εμπορικού λιμένα με περιοχή πρώην ΟΔΔΥ’’», με προεκτιμώμενη αμοιβή 50.707,05 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
Δημιουργήθηκε 13-01-2014 Downloads 25
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 43 /201
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 155/ 23-09-2013 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας σε διάφορες περιοχές του ΟΛΠ» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 07-10-2013 Downloads 40
Ανοιχτός πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση υποθαλάσσιων γεωτρήσεων
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών υποθαλάσιων γεωτρήσεων στη θαλάσια περιοχή έμπροσθεν της εισόδου της νότιας πλευράς του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά προυπολογισμού δαπάνης 144.000 € πλέον ΦΠΑ.
Αριθμός Διακήρυξης: 999
Ημ/νια Λήξης Προσφορών: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013
Δημιουργήθηκε 08-07-2013 Downloads 55
Εργασίες Συντήρησης Λιμενικών Υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 139 /24-09-2012 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Λιμενικών Υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 22-10-2012 Downloads 170
Αποκατάσταση ζημιών στην Μικρή Πλωτή Δεξαμενή "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ" του Ο.Λ.Π. στο Πέραμα
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 10/30-01-2012 Απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην Μικρή Πλωτή Δεξαμενή «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ» του Ο.Λ.Π. στο Πέραμα» προϋπολογισμού μελέτης οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 840.000,00€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 06-02-2012 Downloads 321

Σελίδα 6 από 7