Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 66 Έργων

Έργων

Σποραδικά Λιμενικά Έργα ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 8/30-01-2012 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικά Λιμενικά Έργα ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 1.800.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 03-02-2012 Downloads 352
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 38674/07.12.2011 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 13-12-2011 Downloads 283
Περίληψη διακύρηξης διαγωνισμού αρ. 10/2011
Περίληψη διακύρηξης διαγωνισμού αρ. 10/2011 με θέμα "Σποραδικά έργα βελτίωσης υποδομών οδοποιίας ΟΛΠ"
Δημιουργήθηκε 03-11-2011 Downloads 288
Σποραδικές οικοδομικές εργασίες στη λιμενική ζώνη Ο.Λ.Π.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 165/ 25-07-2011 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικές οικοδομικές εργασίες στη λιμενική ζώνη Ο.Λ.Π.» προϋπολογισμού μελέτης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 1.800.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 27-07-2011 Downloads 296
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ. 117/23-05-2011   απόφαση της  Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.» με προϋπολογισμό μελέτης 2.214.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Δημιουργήθηκε 01-06-2011 Downloads 470
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 1/2011
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ: 27/31-1-2011 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης & παρακολούθησης για την κατασκευή υπερυψωμένου μέσου σταθερής τροχιάς (τύπου monorail) στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά» προεκτιμώμενης αμοιβής 963.824,40 € (πλέον Φ.Π.Α.)
Δημιουργήθηκε 04-02-2011 Downloads 735

Σελίδα 7 από 7