Κατηγορία: Έργων

Αρχεία: 80 Έργων

Έργων

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Στεγάνωση του Μεγάρου Ο.Λ.Π. Α.Ε.»
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Στεγάνωση του Μεγάρου Ο.Λ.Π. Α.Ε.» σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Προκήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων, Τεχνικής Περιγραφής και σχεδίων. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος Παράδοσης του συνόλου των εργασιών: Πέντε (5) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ακτή Μιαούλη 10, στον Πειραιά. Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών: κ. Μπουλούσης Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ.: 210 4550241, fax: 210 4550267.  
Δημιουργήθηκε 09-01-2017 Downloads 47
Εργασίες Συντήρησης & Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων & Περιβάλλοντος Χώρου στον Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας Θεμιστοκλής
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 237 / 11 - 12 -2015 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Συντήρησης & Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων & Περιβάλλοντος Χώρου στον Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας «Θεμιστοκλής»
Δημιουργήθηκε 04-01-2016 Downloads 53
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 18/2015
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Κατάρτιση Φακέλου Ανανέωσης – Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Επενδυτικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Ο.Λ.Π. Α.Ε.», με προεκτιμώμενη αμοιβή 265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: α) κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 265.000,00 ΕΥΡΩ.
Δημιουργήθηκε 06-07-2015 Downloads 45
Κατασκευή νέου κρηπιδοτοίχου Αγ. Νικολάου
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.:  64/ 15-05-2015  απόφαση της  Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ"» προϋπολογισμού μελέτης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 5.500.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 22-05-2015 Downloads 82
Διακήρυξη 7/2015
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ. 134/13.10.2014 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών στον μώλο Κράκαρη» προϋπολογισμού μελέτης πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 584.000,00€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 27-02-2015 Downloads 72
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 34 /2014
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με  τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΠ ΑΕ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 70.739,15 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 
Δημιουργήθηκε 20-06-2014 Downloads 43
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 31/2
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.:  42 /30-4-2014   απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικά Λιμενικά ΄Εργα Συντήρησης-Βελτίωσης Υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 27-05-2014 Downloads 40
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 28/2014
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.:  43/ 30-04-2013   απόφαση της  Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σποραδικές Η/Μ εργασίες σε διάφορες περιοχές της ΟΛΠ Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 19-05-2014 Downloads 41
Γεωτεχνική έρευνα για υπόγεια οδική σύνδεση εμπορικού λιμένα με περιοχή πρώην ΟΔΔΥ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με  τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα για το έργο ‘‘Υπόγεια οδική σύνδεση εμπορικού λιμένα με περιοχή πρώην ΟΔΔΥ’’», με προεκτιμώμενη αμοιβή 50.707,05 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
Δημιουργήθηκε 13-01-2014 Downloads 25
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 43 /201
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ύστερα από την αριθμ.: 155/ 23-09-2013 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας σε διάφορες περιοχές του ΟΛΠ» προϋπολογισμού μελέτης επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 07-10-2013 Downloads 40

Σελίδα 7 από 8