Κατηγορία: Εκποιήσεων

Αρχεία: 256 Εκποιήσεων

Εκποιήσεων

Aνοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ»,  που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 16/2010.
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 228
Aνοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΝΤΑΛΙΑΝΑ«
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΝΤΑΛΙΑΝΑ»,  που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, με αριθμό διακήρυξης 18/2010.
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 205
Aνοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΙΛΕΝΑ»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΙΛΕΝΑ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε,  με αριθμό διακήρυξης 20/2010.
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 199
Aνοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΑΡΙΝΑ»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΑΡΙΝΑ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε,  με αριθμό διακήρυξης 21/2010. Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΑΡΙΝΑ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε,  με αριθμό διακήρυξης 21/2010.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07/04/2011  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 08/04/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα Δημοπρασιών, γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣΗ προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της διακήρυξης Νο 21/2010 καθώς και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6.1. της διακήρυξης.Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  στον Ελληνικό Τύπο η 11/03/2011.H διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 08:00-14:00, από την Δ/νση Προμηθειών, Ακτή Μιαούλη 10 – 1ος όροφος,  Γραφείο 208, κα. Κατσαδάκη Μ. τηλ. : 210 4550194 και είναι  καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr.
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 211
Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ – Ο/Γ «ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, Ε/Γ – Ο/Γ «ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε,  με αριθμό διακήρυξης 19/2010.
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 230
Διεθνής ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ»
Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί διεθνή ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος, «Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ»,  που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε, (Κεντρικό Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά), με αριθμό διακήρυξης 17/2010.
Δημιουργήθηκε 11-03-2011 Downloads 264

Σελίδα 26 από 26