Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 51 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υποπαραχώρηση της χρήσης υπαίθριου χώρου για την τοποθέτηση και λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός χερσαίας λιμενικής περιοχής της ΟΛΠ ΑE
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε τριετή υποπαραχώρηση της χρήσης υπαίθριου χώρου για την τοποθέτηση και λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός χερσαίας λιμενικής περιοχής της ΟΛΠ ΑE, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 04-01-2021 Downloads 5
Διευκρινίσεις διαγωνισμών για υποπαραχωρήσεις χρήσης χώρων αναψυκτηρίων-κυλικείου-καντινων-καταστημάτων (ΜΕΡΟΣ IΙΙΙ)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα των διαγωνισμών (ΜΕΡΟΣ ΙV)
Δημιουργήθηκε 23-10-2019 Downloads 13
Διευκρινίσεις επί των 4 Διαγωνισμών παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε._ΜΕΡΟΣ ΙΙI
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα των διαγωνισμών.
Δημιουργήθηκε 21-10-2019 Downloads 11
Διευκρινίσεις επί των 4 Διαγωνισμών παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε. (Μέρος ΙΙ)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα των διαγωνισμών.
Δημιουργήθηκε 17-10-2019 Downloads 8
Διευκρινίσεις επί των 4 Διαγωνισμών παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε.
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν τους διαγωνισμούς παραχώρησης χρήσης καταστημάτων, κυλικείων, αναψυκτηρίων & καντινών του ΟΛΠ Α.Ε. Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα των διαγωνισμών.
Δημιουργήθηκε 11-10-2019 Downloads 14
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης πέντε (5) αναψυκτηρίων-περιπτέρων στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε τριετή υποπαραχώρηση της χρήσης πέντε (5) αναψυκτηρίων-περιπτέρων στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 43
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης κυλικείου εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση της χρήσης κυλικείου εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 24
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης έξι (6) εμπορικών καταστημάτων εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε πενταετή υποπαραχώρηση της χρήσης έξι (6) καταστημάτων εντός του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.  
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 43
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποπαραχώρηση χρήσης υπαίθριων χώρων για τοποθέτηση καντίνας
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προβεί σε τριετή υποπαραχώρηση της χρήσης υπαίθριων χώρων για τοποθέτηση καντίνας, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και η κατάθεση των σχετικών φακέλων από τους Υποψήφιους θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΠ Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς, γραφείο 212). Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε. για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.
Δημιουργήθηκε 03-10-2019 Downloads 22
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος ΙI)
Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την Υποπαραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ Α.Ε για τη λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων (Μέρος ΙI). Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 14-02-2019 Downloads 18

Σελίδα 1 από 6