Κατηγορία: Παραχωρήσεων Χρήσης

Αρχεία: 42 Παραχωρήσεων Χρήσης

Παραχωρήσεων Χρήσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
Με την υπ΄αρίθμ. 89/09.07.2012 Απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 17-07-2012 Downloads 111
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 17/12: ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές χωρίς να ακολουθεί περαιτέρω πλειοδοσία με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό επί των εισπράξεων, για την πενταετή παραχώρηση της χρήσης χώρων με δικαίωμα παράτασης ενός έτους για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών θυρίδων φύλαξης αποσκευών εντός της Χ.Λ.Ζ
Δημιουργήθηκε 19-06-2012 Downloads 129
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄ΦΑΣΗ)
Με την υπ΄αρίθμ. 72/14.05.21012 Απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. εγκρίθηκε το Τεύχος Διακήρυξης Προεπιλογής Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Συμμετοχή σε Διαγωνισμό για τη Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά (Τεύχος Διακήρυξης Α΄Φάσης).
Δημιουργήθηκε 29-05-2012 Downloads 162
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
 Με την υπ΄αρίθμ. 55/26.03.2012 Απόφαση Δ.Σ. Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 11-04-2012 Downloads 129
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.07/2010
Με την 9/30-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις.
Δημιουργήθηκε 06-02-2012 Downloads 148
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής (περιοχή πολυώροφων αποθηκών Ηετιώνιας Ακτής)
Με την υπ’ αρίθμ. 176/29.08.2011 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε το τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής (περιοχή πολυώροφων αποθηκών Ηετιώνιας Ακτής).
Δημιουργήθηκε 11-10-2011 Downloads 275
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 29264/12.09.2011 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.ΛΠ. Α.Ε. δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις, με αριθμό Διακήρυξης 07/2010.
Δημιουργήθηκε 21-09-2011 Downloads 228
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 07/2010
Με την απόφαση 143/27-06-2011 του Δ.Σ. του Ο.ΛΠ. Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης με αριθμό 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις και δόθηκε παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Δημιουργήθηκε 06-07-2011 Downloads 270
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8 / 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΚΤΗΣ ΞΑΒΕΡΙΟΥ
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο  πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές χωρίς να ακολουθεί περαιτέρω πλειοδοσία με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα, για την τριετή παραχώρηση της χρήσης  του  κυλικείου μετά στεγασμένου καθιστικού  που βρίσκεται στο κτίριο του  Σταθμού επιβατών της Ακτής Ξαβερίου  με δικαίωμα παράτασης ενός έτους .
Δημιουργήθηκε 05-07-2011 Downloads 372
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 09/2010
Με την Απόφαση 70/21-03-2011 του Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης και η εκ νέου η διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΩΛΟΥ ΚΡΑΚΑΡΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ 2.700.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Δημιουργήθηκε 19-04-2011 Downloads 330

Σελίδα 4 από 5