Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2010

Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.
Περισσότερα...

«Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 06.06.2011, της εκλογής των νέων μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Περισσότερα...

Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2011

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. με αφορμή την από 23/5/2011 απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν Ν.2579/1998, άρθρο 30, θα προτείνει στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Περισσότερα...

Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε στις 23/5/2011 ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011 της Εταιρείας. Από τα δεδομένα της κατάστασης αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής
Περισσότερα...

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 6 - 6 - 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (16/5/2011), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 6η…
Περισσότερα...

Περισσότερα...

Σελίδα 8 από 8