Παρακολούθηση Ποιότητας Περιβάλλοντος

 

Ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας του περιβάλλοντος σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς και Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων αυτών, οδηγεί στην επισήμανση περιοχών και θεμάτων που χρήζουν βελτίωσης και γενικότερα βοηθάει τον ΟΛΠ ΑΕ να εκτιμήσει την περιβαλλοντική του κατάσταση και να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
Πιο συγκεκριμένα επικεντρώνει τις προσπάθειές του στους ακόλουθους τομείς:

 • Ποιότητα θαλασσίου περιβάλλοντος

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο του Cardiff (UK), ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος σε ετήσια βάση. Με συχνότητα δύο φορές ετησίως, λαμβάνονται δείγματα νερού και ιζήματος από όλη την λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ και εξετάζονται ως προς μικροβιολογικούς, φυσικούς και χημικούς παράγοντες.
Επίσης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου εκβάθυνσης του Κεντρικού Λιμένα, πραγματοποιήθηκε ειδική τεχνική μελέτη για την ορθολογική διαχείριση των υλικών εκβάθυνσης.Εικόνα: Λήψη δειγμάτων θαλασσινού νερού προς εξέταση.


Εικόνα: Λήψη δειγμάτων επιφανειακού θαλασσινού νερού προς εξέταση.


Εικόνα: Λήψη ιζήματος από το θαλάσσιο πυθμένα με τη χρήση κατάλληλης αρπάγης.

 

 • Ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος

Ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ακουστικού περιβάλλοντος για το σύνολο της λιμενικής περιοχής. Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των μελετών που έχουν ήδη γίνει, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα, όπως είναι η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος σχολείου του Δήμου Περάματος που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ ΑΕ.
Παράλληλα προγραμματίζονται δεντροφυτεύσεις οι οποίες θα συνδυάσουν την αισθητική αναβάθμιση με την ηχοαπορρόφηση, σε σημεία της γειτνιάζουσας περιοχής που μπορεί να επηρεάζονται ακόμη και έμμεσα από τις δραστηριότητες του ΟΛΠ ΑΕ.


Εικόνα: Μετρήσεις θορύβου σε χώρο στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων.

 

 • Ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

Η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελούν κυρίαρχα θέματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία. Η κύρια πηγή εκπομπών CO2 που συντείνουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και αναζητούνται δραστικές λύσεις που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ο ΟΛΠ ΑΕ αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος και, παρόλο που οι δραστηριότητές του δεν συμμετέχουν άμεσα στο πρόβλημα, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος που συσχετίζονται με τις άμεσες και έμμεσες λιμενικές δραστηριότητες.
Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί Σταθμός Παρακολούθησης Αερίων Ρύπων σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ - Σχολή Χημικών Μηχανικών), στη Β-ΒΔ περιοχή του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, κατάλληλα εξοπλισμένος για την καταγραφή των συγκεντρώσεων αερίων ρύπων σε 24ωρη βάση. Σκοπός είναι από την αξιολόγηση των καταγραφών να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τα επίπεδα επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας, καθώς και για τις κύριες πηγές προέλευσης των ρύπων αυτών.


 

 


Εικόνα: Ο Σταθμός Παρακολούθησης Αερίων Ρύπων του ΟΛΠ ΑΕ.

 


Εικόνα: Όργανα καταγραφής αερίων ρύπων στο Σταθμό Παρακολούθησης Αερίων Ρύπων του ΟΛΠ ΑΕ.

 

 • Φυτοτεχνική Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης

Ο ΟΛΠ εκπόνησε Μελέτη Φυτοτεχνικών διαμορφώσεων σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το σύνολο της χερσαίας ζώνης του λιμένα, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, τη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών με τη δέσμευση αερίων ρύπων και την βελτιστοποίηση συνθηκών συντήρησης του πρασίνου (εξοικονόμηση νερού, ελεγχόμενη χρήση φυτοφαρμάκων κλπ.).
Εφαρμόζοντας τις προτάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ΟΛΠ ενισχύει το ήδη υπάρχον πράσινο με τη φύτευση νέων δέντρων και θάμνων, συμβατών με τα υπάρχοντα είδη και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, ενδεικτικά αναφέρονται είδη, όπως κουτσουπιά, χαρουπιά, τζιτζιφιά, δεντρολίβανο, πικροδάφνη κ.ά., βελτιώνοντας το μικροκλίμα της περιοχής, την αισθητική του γειτνιάζοντος οικιστικού ιστού και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή.Εικόνα: Νέες φυτεύσεις στην περιοχή Ικονίου Περάματος, πλησίον του Νέου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ν. ΣΕΜΠΟ) ΟΛΠ ΑΕ.

 

 

 • Ενεργειακή διαχείριση

Ο ΟΛΠ ΑΕ αναλαμβάνει δράση ενημέρωσης των υπαλλήλων του σχετικά με τις καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, προχωρά σε ανάλογες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, όπως:

 • προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών με κριτήριο την ενεργειακή κλάση και την ενεργειακή πιστοποίηση,
 • συστηματική συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και θέρμανσης,
 • αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.

Παράλληλα, στα πλαίσια της προσπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, ο ΟΛΠ ανέλαβε την πρωτοβουλία για την κατασκευή πράσινης ταράτσας στο νέο κτίριο γραφείων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ (Ν. ΣΕΜΠΟ), όπου έχουν φυτευτεί θαμνώδη είδη, όπως λεβάντα, δεντρολίβανο κ.ά., επιτυγχάνοντας έτσι μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου, τόσο το χειμώνα για θέρμανση, όσο και το καλοκαίρι για ψύξη. Η πράσινη ταράτσα αποτελεί ένα πρόσθετο αισθητικό στοιχείο του κτιρίου, χάρη στο οποίο βελτιώνεται συγχρόνως η αισθητική των κατοίκων στη ανάντη περιοχή του Περάματος.
Επίσης, ο ΟΛΠ προγραμματίζει δράσεις για την συνολική εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ΟΛΠ ΑΕ, ενώ στην παρούσα φάση γίνεται διερεύνηση εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Εικόνα: Η πράσινη ταράτσα του νέου κτιρίου γραφείων στο Νέο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Ν. ΣΕΜΠΟ) ΟΛΠ ΑΕ.

 

 • Διαχείριση Αποβλήτων

Ο ΟΛΠ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις του (γραφεία, συνεργεία, επιβατικοί σταθμοί, αποθήκες κλπ.) βάσει του οποίου ακολουθείται πρόγραμμα διαχωρισμού και ανακύκλωσης.
Ως ρεύματα αποβλήτων θεωρούνται τα εξής:

Απόβλητα γραφείων:

 • Χαρτί – Γυαλί – Συσκευασίες
 • Κενά δοχεία μελανιών & toners
 • Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
 • Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Απόβλητα συνεργείων & λοιπών χώρων:

 • Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)
 • Ηλεκτρικοί συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανικού τύπου
 • Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Ελαστικά Οχημάτων
 • Υπολείμματα ξυλείας
 • Λειτουργικά απόβλητα συνεργείων
 • Λειτουργικά απόβλητα δεξαμενών (πλωτών και μόνιμων)
 • Σκραπ-Άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα
 • Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, ο ΟΛΠ συνεργάζεται με αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και εταιρείες συλλογής, μεριμνώντας πάντα για την τήρηση καθαριότητας στα σημεία συλλογής, όπου έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι κάδοι οι οποίοι φέρουν αντίστοιχη σήμανση, την αποφυγή φαινομένων υπερπλήρωσης αυτών και τη συνεχή ενημέρωση εργαζομένων και χρηστών του λιμένα.

Εικόνα: Κάδοι συλλογής διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ ΑΕ.