Διαφάνεια στον Ο.Λ.Π.

Γενικά Συμβάσεις Αποφάσεις Διοικητικών Οργάνων

Γενικά

Η Διοίκηση του ΟΛΠ αποφάσισε

α) Την ανάρτηση, από 1-1-2010, στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στο διαδίκτυο (www.olp.gr), για λόγους διασφάλισης ευρύτατης δημοσιότητας και διαφάνειας, όλων των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθύνων Σύμβουλος, Συμβούλιο Διεύθυνσης), καθώς και των εξουσιοδοτημένων από αυτά υπηρεσιακών οργάνων ή/και στελεχών, που αφορούν τα εξής:

1. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α, 7β και 7γ του Κ.Ν.2190/1920 (Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, διορισμός προσώπων που ασκούν την διαχείριση, εκπροσώπηση και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας, συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας κ.λ.π.).

2. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και γενικά ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Ετήσιο ή/και πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα.

4. Ετήσιο Δελτίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων στελεχών Διοίκησης, καθώς και οι προκηρύξεις επιλογής δικηγόρων.

6. Πίνακες αποτελεσμάτων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

7. Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών, προσκλήσεις υποβολής προσφορών, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφάσεις διενέργειας διαδικασιών και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης συμβάσεων μελετών, κατασκευής έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, παραχωρήσεων χρήσης χώρων και εκποιήσεως περιουσιακών στοιχείων, οικονομικού αντικειμένου άνω των 36.000 €.

8. Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας των Υπηρεσιών και Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.

9. Κανονισμοί και Τιμολόγια, καθώς και τροποποιήσεις αυτών, που αφορούν την εξυπηρέτηση χρηστών του Λιμένα Πειραιά και των συναλλασσομένων με τον ΟΛΠ.

10. Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας.

11. Ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

12. Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου της Διοίκησης.

β) Η ανάρτηση των ως άνω στοιχείων στο διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών θα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την επιφύλαξη της τήρησης κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ


Αποφάσεις Ανάθεσης Συμβάσεων

Αποφάσεις Διοικητικών Οργάνων