Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Προσληπτέων και Πίνακα Αποκλειoμένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 1/361Μ/2006 Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1

Πειραιάς 4/3/2013

Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από 5-3-2013 έως και 14-3-2013, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στον ΟΛΠ Α.Ε.
(ΟΛΠ Α.Ε.
Ακτή Μιαούλη 10
18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συμβάσεων)

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω ταχυδρομείου, ως ημερομηνία υποβολής της ένστασης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παντελοπούλου τηλ. 210-4550213 και Ε. Βουλγαρίδου τηλ. 210-4550215