ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/7Μ/2009

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ κ’ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/7Μ/2009 ΚΛΑΔΩΝ:

 

1. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)

2. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ)

3. ΔΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ

4. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

5. ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

6. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

7. ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΩΝ

8. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

9. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από 8-10-2013 έως και 17-10-2013, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στον ΟΛΠ Α.Ε.:

 

(ΟΛΠ Α.Ε.

Ακτή Μιαούλη 10

18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συμβάσεων)

 

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω ταχυδρομείου, ως ημερομηνία υποβολής της ένστασης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παντελοπούλου τηλ. 210-4550213 και Ε. Ζάχου τηλ. 210-4550215

Συνημμένα αρχεία: