Εγκαταστάσεις

Σταθμοί διαχείρισης οχημάτων:

Περιοχή Διαχείρισης Γ1

Έκταση (m2)

45.980

Μήκος κρηπιδώματος (m)

373

Βύθισμα (m)

11

Θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων

1

Χωρητικότητα οχημάτων

2.300

Περιοχή Διαχείρισης Γ2

Έκταση (m2)

145.000

Μήκος κρηπιδώματος (m)

1.167

Βύθισμα (m)

10-11

Θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων

4-5

Χωρητικότητα οχημάτων

6.700

Συνολική δυναμικότητα διακίνησης 600.000 κινήσεις ετησίως και στις δύο διαχειρίσεις.