Ανθρώπινο δυναμικό

Το προσωπικό τόσο το διοικητικό όσο και το εργατικό και τεχνικό είναι έμπειρο, άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο με εξειδικευμένες γνώσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας car terminals, διασφαλίζοντας έτσι την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, όπως φορτοεκφόρτωση οχημάτων, πρόσδεση – απόδεση πλοίων, λοιπές πρόσθετες υπηρεσίες εφόσον ζητηθούν.