Εγκαταστάσεις Συμβατικού Φορτίου

Στο Τμήμα Διαχείρισης Εμπορευμάτων ανήκουν οι αποθήκες (συμβατικού φορτίου προσωρινής εναπόθεσης):

 • ΑΠΟΘΗΚΗ Γ5 (στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 2.050 τμ): Στην περιοχή Σχιστού, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων τρίτων χωρών που μεταφέρονται είτε απ’ευθείας από Τρίτη χώρα, είτε διαμέσου άλλης κοινοτικής χώρας με τη διαδικασία της διαμετακόμισης (TIR), με διάφορα μεταφορικά μέσα καθώς και κοινοτικών εμπορευμάτων για τα οποία προβλέπεται προσκόμιση και τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων στο Τελωνείο (Γενικό φορτίο, οχήματα κλπ).
 • ΑΠΟΘΗΚΗ Γ3(στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 6.300 τμ): Στην περιοχή Σχιστού, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων ως ανωτέρω, αλλά κυρίως για την εκκένωση των containers που φθάνουν διά θαλάσσης στον Πειραιά. Τα πλεονεκτήματα για τους πελάτες τόσο τις μεταφορικές εταιρείες όσο κυρίως για τον τελικό παραλήπτη του εμπορεύματος είναι τα κάτωθι:
  1. Μικρότερο κόστος μεταφοράς του Container από το Terminal στην Αποθήκη, λόγω της γειτνίασης των χώρων (απόσταση 500μ.)
  2. Άμεση εκκένωση του Container και παραλαβή του εμπορεύματος, λόγω της μεγάλης χωρητικότητας της Αποθήκης.
  3. Μηδενικός χρόνος αναμονής.
  4. Μόνιμη διάθεση των αναγκαίων μηχανικών μέσων φορτοεκφόρτωσης.
  5. Ύπαρξη έμπειρου υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού.
  6. Λειτουργία πλήρους μηχανογραφικού συστήματος
  7. Μόνιμη παρουσία της Τελωνειακής και Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας.
 • ΑΠΟΘΗΚΗ Γ8 (στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος συνολικού εμβαδού 1.450 τμ.): Στην περιοχή Σχιστού, για την αποθήκευση των εμπορευμάτων που έχουν κηρυχθεί ως αζήτητα και την παραμονή τους έως την εκποίησή τους.
 • ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Περιοχή Σχιστού):Παραλαμβάνει εμπορεύματα που αναμένουν στο λιμάνι έως ότου καταστεί δυνατή η πλήρωση εμπορευματοκιβωτίων προς εξαγωγή.