Υπηρεσίες Τερματικού Σταθμού Γενικού Φορτίου - Κέντρο Εφοδιαστικής

1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Κέντρο Εφοδιαστικής του ΟΛΠ, στην περιοχή πρώην ΟΔΔΥ στο Κερατσίνι, παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

Εκφόρτωση φορτηγών TIR
Αφορά την εκφόρτωση φορτηγών διεθνών μεταφορών που μεταφέρουν εμπορεύματα γενικού φορτίου προς εισαγωγή στο πλαίσιο διεθνούς συστήματος διαμετακόμισης (σύμβαση TIR). Περιλαμβάνει την είσοδο των φορτηγών στο χώρο προσωρινής εναπόθεσης του συγκροτήματος αποθηκών του ΟΛΠ, την μερική ή ολική εκφόρτωση του περιεχομένου τους, τον έλεγχο, την παραλαβή και την εισαγωγή του στην αποθήκη.

Εκκένωση εμπορευματοκιβωτίων
Αφορά την εκκένωση (άδειασμα) εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν εμπορεύματα γενικού φορτίου. Περιλαμβάνει την μερική ή ολική εκφόρτωση του περιεχομένου του εμπορευματοκιβωτίου που κομίζεται στο χώρο προσωρινής εναπόθεσης του συγκροτήματος αποθηκών του ΟΛΠ, τον έλεγχο, την παραλαβή και την εισαγωγή του στην αποθήκη.

Απόθεση και αποθήκευση εμπορευμάτων
Αφορά τη στοιβασία των εμπορευμάτων γενικού φορτίου εντός των αποθηκών του ΟΛΠ ανάλογα με το δηλωθέν περιεχόμενο, τη συσκευασία, τον όγκο, το βάρος, την αξία, τις ειδικές απαιτήσεις συνθηκών θερμοκρασίας κ.λ.π. Περιλαμβάνει τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον προσωρινό και μετέπειτα επιλεγμένο χώρο στοιβασίας, τη διαδικασία άμεσης ανίχνευσης και ανάκτησης και την προετοιμασία παράδοσής του.

Ταξινόμηση εμπορευμάτων
Αφορά την τοποθέτηση εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς χώρους με βάση επιπρόσθετα κριτήρια που θέτει ο πελάτης.

Διαλογή εμπορευμάτων
Αφορά την επιλογή συγκεκριμένων εμπορευμάτων από το χώρο απόθεσης ή αποθήκευσης προς εκτελωνισμό ή και παράδοση (φόρτωση).

Μετατόπιση εμπορευμάτων
Αφορά τη μετακίνηση εμπορευμάτων από αποθήκη σε αποθήκη, ή από τόπο σε τόπο εντός των εγκαταστάσεων του ΟΛΠ.

Εκτέλεση παραγγελιών συλλογής
Αφορά τη συλλογή και εκτέλεση παραγγελίας παράδοσης, τον έλεγχο, τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το χώρο στοιβασίας της αποθήκης στο χώρο παράδοσης. Αφορά επίσης την επιλογή συγκεκριμένων εμπορευμάτων από το χώρο απόθεσης ή αποθήκευσης προς εκτελωνισμό ή και παράδοση (φόρτωση).

Παράδοση εμπορευμάτων
Αφορά τη φόρτωση των εμπορευμάτων γενικού φορτίου στον δικαιούχο παραλήπτη. Περιλαμβάνει τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το χώρο στοιβασίας της αποθήκης στο χώρο παράδοσης και τη φόρτωσή τους στο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη.

Άμεση παράδοση εμπορευμάτων
Αφορά την παράδοση των εμπορευμάτων απευθείας στο ίδιο ή άλλο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη (cross docking), χωρίς να μεσολαβήσει απόθεσή του στους χώρους του ΟΛΠ.

Μεταφόρτωση εμπορευμάτων
Αφορά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων από ένα μεταφορικό μέσο (π.χ. φορτηγό TIR) και τη φόρτωσή τους σε άλλο μεταφορικό μέσο (π.χ. Container).

Διαμετακόμιση εμπορευμάτων
Αφορά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων από ένα μεταφορικό μέσο (TIR ή Container) προερχόμενου από το εξωτερικό και τη φόρτωσή τους σε άλλο μεταφορικό μέσο (TIR ή Container) με προορισμό το εξωτερικό.

Πλήρωση εμπορευματοκιβωτίων
Περιλαμβάνει τη συλλογή και εκτέλεση παραγγελίας παράδοσης εμπορευμάτων με προορισμό το εξωτερικό, τον έλεγχο, τη μεταφορά τους από το χώρο στοιβασίας της αποθήκης στο χώρο παράδοσης και τη φόρτωσή τους σε κενό εμπορευματοκιβώτιο.

Για την παροχή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών στα εμπορεύματα γενικού φορτίου ο ΟΛΠ διαθέτει:

• Αποθηκευτικούς χώρους στεγασμένους και υπαίθριους.
• Ειδικό εξοπλισμό (ανυψωτικά μηχανήματα, περονοφόρα, εργαλεία, συσκευές, παλέτες κ.λ.π.,
• Έμπειρο προσωπικό υπαλλήλων αποθήκης, χειριστών μηχανημάτων, εργατών κ.λ.π.
• Ειδικό λογισμικό διαχείρισης λογιστικής αποθήκης, καταχώρησης, τιμολόγησης κ.λ.π. των διακινούμενων εμπορευμάτων, διασυνδεδεμένο απευθείας με το αρμόδιο Τελωνείο.
• Εγκαταστάσεις στάθμευσης και εξυπηρέτησης φορτηγών αυτοκινήτων.
• Οδο-φωτισμό και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Δίκτυο τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
• Φύλακες και συστήματα ασφαλείας.
• Συνεργεία επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού.
• Καθαριότητα και άμεση απομάκρυνση στερεών αποβλήτων.
• Ασφάλιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ δεν εκφορτώνονται και δεν αποθηκεύονται επικίνδυνα εμπορεύματα ειδικής επικινδυνότητας, ή απόβλητα.