Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Η διεύθυνση έχει την ακόλουθη οργάνωση:

Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με  τον  Κ.Ε.Ο.Λ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπάγονται  δύο  Τμήματα : το  Τμήμα  Συμβάσεων και  Γνωμοδοτήσεων  και  το  Τμήμα  Δικαστικών  Ενεργειών.

Η   Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, υποστηρίζει, νομικά, τον Ο.Λ.Π.Α.Ε., και συμβάλλει, στην εκπλήρωση της ιδιαίτερα σημαντικής αποστολής του, στο, σύγχρονο, έντονα, ανταγωνιστικό, εθνικό και  διεθνές  περιβάλλον.

Επιλέξτε το τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες ή να επικοινωνήσετε μαζί του.