ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) παρέχει υψηλής ποιότητας και απόδοσης λιμενικές υπηρεσίες με ασφάλεια και συνεισφέρει στην τοπική και εθνική οικονομία επιτυγχάνοντας την αειφόρο ανάπτυξη. Παρέχει σύνδεση μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας και με το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην καθιέρωσή του ως το σημαντικότερο Κέντρο Διαμετακόμισης, Logistics, Κρουαζιέρας, Εμπορευματοκιβωτίων και Οχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Είναι δέσμευση η ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας, η αποτροπή ρύπανσης και ο περιορισμός οποιαδήποτε επίπτωσης στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας, η συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές και μη απαιτήσεις και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας & Περιβάλλοντος που εφαρμόζεται.

Κύριος στόχος μας είναι η συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών παράλληλα με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Για το λόγο αυτό, θέτουμε ποιοτικούς και περιβαλλοντικούς στόχους τους οποίους συνεχώς παρακολουθούμε.

Η επίδοση και η επίτευξη των στόχων μας επικοινωνούνται εξωτερικά προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εντός της εταιρείας προς ενημέρωση όλου του προσωπικού.

Πειραιάς, 16/04/2018


Fu Chengqiu

Διευθύνων Σύμβουλος