Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) παρέχει υψηλής ποιότητας και απόδοσης λιμενικές υπηρεσίες με ασφάλεια και συνεισφέρει στην τοπική και εθνική οικονομία επιτυγχάνοντας την αειφόρο ανάπτυξη.
Παρέχει σύνδεση μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας και με το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην καθιέρωσή του ως το σημαντικότερο Κέντρο Διαμετακόμισης, Logistics, Κρουαζιέρας, Εμπορευματοκιβωτίων, Οχημάτων και Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2018.

Αποτελεί δέσμευση για εμάς:

Προτεραιότητά μας είναι η συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράλληλα με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής & ενεργειακής επίδοσης.

Για το λόγο αυτό, θέτουμε ποιοτικούς, περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους τους οποίους συνεχώς παρακολουθούμε και ανασκοπούμε.

Η επίδοση και η επίτευξη των στόχων μας επικοινωνούνται εξωτερικά προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εντός της εταιρείας προς ενημέρωση όλου του προσωπικού.

Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν στις προσπάθειές μας.

 

Πειραιάς, 14/07/2020

O Πρόεδρος Δ/Σ ΟΛΠ ΑΕ

Yu Zenggang