Επιτροπή Αποδοχών

 

Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

 

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ