Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) παρέχει υψηλής ποιότητας και απόδοσης λιμενικές υπηρεσίες με ασφάλεια και συνεισφέρει στην τοπική και εθνική οικονομία επιτυγχάνοντας την αειφόρο ανάπτυξη.
Παρέχει σύνδεση μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας και με το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην καθιέρωσή του ως το σημαντικότερο Κέντρο Διαμετακόμισης, Logistics, Κρουαζιέρας, Εμπορευματοκιβωτίων, Οχημάτων και Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2018.

Αποτελεί δέσμευση για εμάς:

 • η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας,
 • η αποτροπή ρύπανσης και ο περιορισμός οποιαδήποτε αρνητικής επίπτωσης στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας,
 • η συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσής μας,
 • η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας,
 • η μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματός μας,
 • η ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και διερεύνηση ανάπτυξης νέων υποδομών
 • ο σχεδιασμός νέων διεργασιών και διαδικασιών, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων και ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού μας λαμβάνοντας υπόψη ευκαιρίες βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης,
 • υιοθέτηση ποιοτικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακής απόδοσης κριτηρίων για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών που δύναται να επηρεάζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την περιβαλλοντική και ενεργειακή επίδοσή μας,
 • η διάθεση των αναγκαίων πόρων και πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας,
 • η συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές και μη απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή σε εμάς, συμπεριλαμβάνοντας και αυτές για την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση,
 • η ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την περιβαλλοντική και ενεργειακή μας επίδοση,
 • η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας που εφαρμόζεται.

Προτεραιότητά μας είναι η συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράλληλα με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής & ενεργειακής επίδοσης.

Για το λόγο αυτό, θέτουμε ποιοτικούς, περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους τους οποίους συνεχώς παρακολουθούμε και ανασκοπούμε.

Η επίδοση και η επίτευξη των στόχων μας επικοινωνούνται εξωτερικά προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εντός της εταιρείας προς ενημέρωση όλου του προσωπικού.

Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν στις προσπάθειές μας.

Πειραιάς, 14/07/2020

O Πρόεδρος Δ/Σ ΟΛΠ ΑΕ

Yu Zenggang