Τμήμα Δεξαμενών

Τοποθεσία Τμήματος Δεξαμενών:

Πληροφορίες Τμήματος Δεξαμενών:

gyfml00086


Το συνημμένο αρχείο εμφανίζει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ στις τέσσερις δεξαμενές ΟΛΠ Α.Ε., με αναλυτικές πληροφορίες για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες κάθε πλοίου, σύμφωνα με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και τυχόν μεταβολές, για χρονικό διάστημα ένα μήνα πριν και έξι μήνες μετά την τρέχουσα ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί αναγκαστικά και αυτόματα λόγω των εξαιρέσεων (παραβίαση - προτεραιότητα), όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Για πληρέστερη ενημέρωση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ:

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:  (210) 4060901 - 4060892 - 4550381

Fax:  (210) 4060894

Σκοπός του τμήματος αυτού είναι: 

  • Η ορθολογική εκμετάλλευση, χρήση και επίβλεψη λειτουργίας των μόνιμων και πλωτών δεξαμενών του ΟΛΠ.
  • Ο προγραμματισμός των πλοίων που αιτούνται δεξαμενισμό και η εκτέλεση όλων των σχετικών με την αρμοδιότητα αυτή, ενεργειών. •Η επάνδρωση των Δεξαμενών.
  • Η έκδοση χρεωστικών σημειωμάτων και η παροχή στοιχείων στο Τμήμα Εσόδων για τον υπολογισμό των τακτικών και εκτάκτων δικαιωμάτων που βαρύνουν κάθε δεξαμενιζόμενο πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα.
  • Ο σχηματισμός, συμπλήρωση και διεκπεραίωση φακέλων με τα στοιχεία εκτέλεσης και οικονομικής τακτοποίησης κάθε δεξαμενισμού. •Η μέριμνα για την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα.
  • Η μέριμνα για την συντήρηση και τον εφοδιασμό των πλωτών και μόνιμων δεξαμενών με πρωτόκολλα γενικής επιθεώρησης από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. ή άλλου αρμόδιου διαπιστευμένου φορέα.
  • Η τήρηση αρχείου συντήρησης και επισκευής των δεξαμενών, του μηχανολογικού εξοπλισμού τους και κόστους εργασιών. Επικοινωνία: Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894 Μελέτη σχεδίων πλοίων - υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών): Ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184 Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών. Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171 Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4060855, 210 4613774, φαξ: 210 4060804

 

 

Οι Mόνιμες Δεξαμενές Βασιλειάδη παρέχουν στα πλοία ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες επισκευής τους 160 Α - 380.  Πληροφορίες στο τηλ. 210 4611398.

Oι αιτήσεις δεξαμενισμού δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά.