Επιτροπή Ελέγχου

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου, της οποίας το είδος (Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο), η σύνθεση (ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα), ο αριθμός των μελών της (3 μέλη) και η θητεία της (θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου) επαναπροσδιορίστηκαν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021, και τα μέλη της ορίστηκαν από το ΔΣ 16ης Ιουλίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίασή της στις 16 Ιουλίου 2021 ως ακολούθως:

 

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Δημήτριος Πολίτης, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ