Πιστοποιήσεις

Παροχή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων υπηρεσιών

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) αρχικά πιστοποιήθηκε το 2013 από το Lloyd’sRegister (LR) σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001 για την παροχή των λιμενικών υπηρεσιών Κρουαζιέρας. Το 2018, το πεδίο της πιστοποίησης επεκτάθηκε στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών Ακτοπλοΐας, Διακίνησης Αυτοκινήτων και Εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και στη Διαχείριση Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στη Διαχείριση Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Το 2020, το πεδίο της πιστοποίησης επεκτάθηκε περαιτέρω για να συμπεριλάβει και άλλες σημαντικές δραστηριότητες συνδεόμενες με τη Ναυπηγοεπισκευή και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως το έργο της Νότιας Επέκτασης της Κρουαζιέρας.

Έπειτα από την τελευταία επέκταση του πεδίου πιστοποίησης, πλέον όλες οι δραστηριότητες ΟΛΠ ΑΕ είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015:

  • Παροχή λιμενικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας, Ακτοπλοΐας, Διακίνησης Αυτοκινήτων και Εμπορευματοκιβωτίων.
  • Διαχείριση Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  • Παροχή Υπηρεσιών Δεξαμενισμού Πλοίων για την Επισκευή Πλοίων (Δύο (2) Μόνιμες Δεξαμενές στην Ακτή Βασιλειάδη και τρεις (3) Πλωτές Δεξαμενές στη ΝΕΖ Περάματος) και υποπαραχωρήσεις θέσεων σε προβλήτες και χερσαίων χώρων για την επισκευή πλοίων (Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, Μόλος Δραπετσώνας, Μόλος ΔΕΗ).
  • Διαχείριση Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
  • Διαχείριση για την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα:

-       Τεχνικά Έργα Υποδομής,

-       Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συγχρόνως, το 2020, η ΟΛΠ ΑΕ πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά, για την ενεργειακή της διαχείριση, για όλες τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 από το LR.

Η ΟΛΠ ΑΕ επενδύει σε συστήματα διαχείρισης που είναι αναγνωρισμένα και εφαρμόζονται διεθνώς, αποδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευσή της για εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στην περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση. Απώτερος σκοπός αποτελεί η συνεχής βελτίωση και η άριστη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων.

Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, ο ΟΛΠ ΑΕ εργάζεται με συνέπεια για να προσδιορίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει, να μεριμνά για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καθημερινή λειτουργία και να βελτιώνει την ενεργειακή επίδοση.

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ΟΛΠ ΑΕ, η εταιρεία δεσμεύεται για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της περιβαλλοντικής και ενεργειακής επίδοσης και τη θέσπιση στόχων ποιότητας και περιβάλλοντος και ενεργειακών στόχων για τη διαχείριση των σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών, των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και των σημαντικών ενεργειακών χρήσεων. Οι στόχοι αυτοί παρακολουθούνται συνεχώς και ανασκοπούνται.

Η ΟΛΠ ΑΕ έχει υιοθετήσει νέες διεργασίες και διαδικασίες για τη διερεύνηση ευκαιριών βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης κατά το σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού σύμφωνα με το Επενδυτικό της Πρόγραμμα. Η χρήση εναλλακτικών τύπων ενέργειας και η ενσωμάτωση σχετικών υποδομών στις υπό κατασκευή υποδομές βρίσκονται επίσης υπό μελέτη.

Οι κίνδυνοι και ευκαιρίες προκύπτουν από συστηματική ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές προκύπτουν από την αξιολόγηση όλων των επιπτώσεων που οι λιμενικές δραστηριότητες επιφέρουν ή δύναται να επιφέρουν στο περιβάλλον. Οι σημαντικές ενεργειακές χρήσεις προσδιορίζονται μέσω Ετήσιων Ενεργειακών Ανασκοπήσεων.

Κάθε έτος, πραγματοποιούνται Ανασκοπήσεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας από τη Διοίκηση με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της επίτευξης των στόχων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών όταν κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εσωτερικοί και εξωτερικοί επιθεωρητές διενεργούν επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών.

Η ΟΛΠ ΑΕ μέσω της πιστοποίησής της σύμφωνα με αυτά τα τρία (3) πρότυπα συμβάλλει συγχρόνως στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 

ISO_9001_ISO_14001_ISO_50001_-_RGB.jpg