Κοινωνική ευθύνη

Η ΟΛΠ Α.Ε. στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεισφέρει σε διάφορους τομείς και στηρίζει ανθρωπιστικές και πολιτιστικές δράσεις καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την υγεία και την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα στην προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης έχει αναδείξει αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή του Θεμιστοκλή και του Περικλή.

Αναπόσπαστο όμως τμήμα της κοινωνικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΟΛΠ σεβόμενος το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και αποσκοπώντας στην πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων που δύναται να προκύπτουν από τις λιμενικές δραστηριότητές του, αναλαμβάνει περιβαλλοντικές δράσεις, σύμφωνα με την περιβαλλοντική του πολιτική στα πλαίσια του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης PERS (Port Environmental Review System) που εφαρμόζει.

Ο ΟΛΠ παρακολουθεί την ποιότητα του θαλάσσιου, ακουστικού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μέσω ειδικών προγραμμάτων, εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς και ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

Μεριμνά για την εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση ή/και επεξεργασία) των αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις του, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους χρήστες του λιμένα, ενώ εφαρμόζει αντίστοιχο σχεδιασμό για την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων πλοίων.

Προβαίνει στην ενίσχυση του πρασίνου των εγκαταστάσεών του, μέσω της φύτευσης νέων δέντρων και θάμνων, συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα είδη και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η πρωτοβουλία του ΟΛΠ να κατασκευάσει πράσινη ταράτσα στο νέο κτίριο γραφείων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ν. ΣΕΜΠΟ) στο Πέραμα.

Καθώς ο ΟΛΠ επιθυμεί την συνύπαρξη των δραστηριοτήτων του με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, διερευνά τρόπους υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παροχής φιλικών περιβαλλοντικά υπηρεσιών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Ο ΟΛΠ περισσότερο από 70 χρόνια αποτελεί πόλο οικονομικής ανάπτυξης και σήμερα συνεχίζει την οικονομική του προσφορά στην τοπική και εθνική οικονομία με μια κοινωνική και περιβαλλοντική στρατηγική ανάλογη της ιστορίας του.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές δράσεις του ΟΛΠ είναι διαθέσιμες στο πεδίο «Προστασία Περιβάλλοντος-πράσινο λιμάνιι».