Εταιρικές Ανακοινώσεις

04 Ιουλίου 2024. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Ιουλίου 2024, το μέρισμα για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε € 1,34 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 1,273.  
ΟΛΠ Α.Ε.: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Εγκρίθηκε το υψηλότερο ιστορικά μέρισμα 1,34 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή   
04 Ιουλ 2024
04 Ιουλίου 2024. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία διεξήχθη με επιτυχία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απαρτία που ανήλθε στο 81,28%. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες εξελίξεις, απαντήθηκαν ερωτήσεις και έγιναν θετικά σχόλια για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις του Οργανισμού παρά τις δύσκολες συγκυρίες.
ΟΛΠ Α.Ε.:  Δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2023
28 Ιουν 2024
01 Ιουλίου 2024. Η ΟΛΠ Α.Ε., στο πλαίσιο τήρησης συστηματικών κανόνων, προτύπων και πρωτοβουλιών για το περιβάλλον, την κοινωνία και τον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης, που έχει θέσει και έχει ήδη συμπεριλάβει στη στρατηγική της για την ανάπτυξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του λιμένος Πειραιά, δημοσίευσε τη σχετική  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2023.  
11 Ιουνίου 2024. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 11.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
30 Μαΐου 2024. Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2024, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.  Συνολικά, η Εταιρεία, παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με σημαντικότερη τις ασταθείς γεωπολιτικές συνθήκες  που επικρατούν στην Μέση Ανατολή, όχι μόνο παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική σε αυτές, αλλά καταφέρνει να επιτύχει βελτιωμένα αποτελέσματα και επιδόσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του…
(ως προς την ανακοίνωση των βασικών οικονομικών στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου που έληξε στις 31/03/2024 και τις γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα)  
29 Απριλίου 2024.  H Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
Πειραιάς, 26.04.2024. H ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2024, αντί για την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024, όπως είχε προηγουμένως ανακοινωθεί 
15 Απριλίου 2024. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΠ ΑΕ» ανακοινώνει σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 ότι δυνάμει της από 29/03/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ληφθείσας κατόπιν της από 27/03/2024 πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε…