Βασικά οικονομικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο 2023 και οι γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο 2023 και οι γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα

 

25 Οκτωβρίου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το τρίτο τρίμηνο (και  εννεάμηνο) της χρήσης 2023, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

1. Βασικά οικονομικά μεγέθη

α. Αποτελέσματα: Ytd 3ο Τρίμηνο 2023 vs Ytd 3ο Τρίμηνο 2022

 

Ποσά σε €

01.01 - 30.09.2023

  01.01 - 30.09.2022

   % Δ

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

Έσοδα

164.694.755

145.759.069

13,0%

Μικτά Κέρδη

99.373.243

83.146.113

19,5%

EBITDA

99.877.018

75.398.826

32,5%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων

85.854.611

61.726.211

39,1%

Κέρδη προ Φόρων

83.779.821

59.302.638

41,3%

Κέρδη Μετά από Φόρους

65.882.840

47.094.365

39,9%

 

β. Αποτελέσματα: 3ο Τρίμηνο 2023 vs 3ο Τρίμηνο 2022

Ποσά σε €

01.07 - 30.09.2023

  01.07 - 30.09.2022

   % Δ

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος  

Έσοδα

62.275.129

52.683.506

18,2%

Μικτά Κέρδη

40.209.027

31.463.463

27,8%

EBITDA

39.551.096

31.494.489

25,6%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων

34.860.027

26.948.286

29,4%

Κέρδη προ Φόρων

34.401.818

26.110.357

31,8%

Κέρδη Μετά από Φόρους

27.137.779

21.194.141

28,0%

 

γ.Ισολογισμός

Ποσά σε €

30.09.2023

   31.12.2022

   % Δ

Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Ίδια Κεφάλαια

354.224.153

  314.495.129

  12,6%

Καθαρή Ταμειακή Θέση

 74.822.737

    68.514.850

    9,2%

Συνολικός Δανεισμός

 97.975.575

  102.807.226

   -4,7%

Συντελεστής Μόχλευσης

       28%

        33%

 - 15,4%

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω με ημερομηνίες αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2023  και 30η Σεπτεμβρίου 2022 είναι μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

 

Καθαρά Ταμειακή Θέση = Χρηματικά διαθέσιμα – Συνολικός Δανεισμός

Συνολικό Δανεισμός = Τραπεζικά Δάνεια + Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

EBITDA = Κέρδη προ Τόκων, Φόρων & Αποσβέσεων

Συντελεστής Μόχλευσης = Συνολικός Δανεισμός /  Ίδια Κεφάλαια

 

  1. Βελτιωμένες επιδόσεις με ισχυρότερα περιθώρια κερδοφορίας – Συνεχής ανάπτυξη

Η Εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις που αντικατοπτρίζουν την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων της Διοίκησής.

Ποσά σε εκατ. €

1GR

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων τριμήνων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας:

  Μέσος όρος αύξησης τριμήνων

2GR

 

  1. Λειτουργικοί Τομείς

3GR

Τα έσοδα συνέχισαν την ανοδική πορεία της προηγούμενης περιόδου με όλους τους λειτουργικούς τομείς της Εταιρείας να συμβάλλουν στην αύξηση αυτή. Στην πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς Κρουαζιέρας, Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων και Σταθμού Αυτοκινήτων, καθώς και η Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους που εφαρμόζει η διοίκηση της Εταιρείας, η οποία το διατηρεί σε ένα βέλτιστο επίπεδο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.

 4GR5GR6GR

 Ανάπτυξη Τομέων

7GR

Αύξηση διακίνησης έναντι του 2022 καταγράφηκε στους περισσότερες λειτουργικούς τομείς του ΟΛΠ  

  • Πρωτοπόρος αυτής της ανάπτυξης είναι ο τομέας της Kρουαζιέρας, επηρεασμένη κυρίως από την αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν ως αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά (homeport/άφιξη και αναχώρηση του πλοίου από το ίδιο λιμάνι) από 340 σε 455 (+33,8%), ενώ η αύξηση των επιβατών homeport κρουαζιέρας είναι περίπου 129,3% (από 378.899 σε 627.017 επιβάτες).
  • Παρά τη μείωση των συνολικών κινήσεων στον Τερματικό Σταθμό Αυτοκινήτων, σημείωσε σημαντική αύξηση στο εγχώριο φορτίο μεταφόρτωσης οχημάτων περίπου 35,6% (από 88.299 σε 119.735).
  • Στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται μείωση 20,4% στη συνολική κίνηση. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τη μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης -29,8% (από 386.945 σε 271.787 TEUs), ενώ αντισταθμίζεται μερικώς από την μικρή αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά 11,3% (από 115.097 σε 128.059 TEUs). Αυτή η τάση των εγχώριων φορτίων, σε συνεργασία με το νέο δρομολόγιο φόρτωσης αυτοκινήτων και το έργο υπηρεσιών για τις μεταφορές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή που ξεκίνησε το 2023 είναι οι λόγοι πίσω από τις συνολικές βελτιώσεις στην επιχειρηματική μονάδα του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.
  • Σημαντικές αυξήσεις κατέγραψε η Ακτοπλοΐα ακολουθώντας τη θετική τάση της ελληνικής αγοράς.
  1. Σημαντικές αλλαγές στη δομή του χρέους ή/και του κεφαλαίου και στα στοιχεία του ισολογισμού

8GR

Η Εταιρεία όχι μόνο παραμένει ανθεκτική στους κινδύνους επιτοκίου και στις ασταθείς οικονομικές συνθήκες, αλλά χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή ρευστότητά της και τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, εξαλείφοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης κινδύνου και επιτρέποντας την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου και της συνολικής λειτουργίας της. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητα και τη σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας.

  • Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2022 λόγω της αποπληρωμής 2 δόσεων των τρεχόντων δανείων (συνολικό ποσό αποπληρωμής € 3,0 εκατ.)
  • Τα χρηματικά διαθέσιμα απεικονίζουν με σαφήνεια την ισχυρή της ρευστότητα
  • Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και μέχρι το Γ’ τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους € 15,6 εκατ. έναντι € 14,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2022: € 27,7 εκατ.)

 Ποσά σε εκατ.

9GR