16/07/2021 Γνωστοποίηση Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ Α.Ε. και των Επιτροπών Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Πειραιάς, 16.07.2021

 

 Γνωστοποίηση Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ Α.Ε. και των Επιτροπών Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

 

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. της 15/07/2021 περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 16 Ιουλίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής:

 1. Πρόεδρος ΔΣ, κ. ΥU Zeng Gang, εκτελεστικό μέλος.
 2. Αντιπρόεδρος ΔΣ, κ. ZHU Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος.
 3. Εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. ZHANG Anming , εκτελεστικό μέλος.
 4. Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Μέλος ΔΣ, κα LI Jin, εκτελεστικό μέλος.
 5. Μέλος ΔΣ, κ. FENG Boming, μη εκτελεστικό μέλος.
 6. Μέλος ΔΣ, κ. Αρβανίτης Νικόλαος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
 7. Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
 8. Μέλος ΔΣ, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
 9. Μέλος ΔΣ, κ. Παπαποστόλου Απόστολος, μη εκτελεστικό μέλος
 10. Μέλος ΔΣ, κ. Μώραλης Ιωάννης, μη εκτελεστικό μέλος.
 11. Μέλος ΔΣ, κα Ιωαννίδου Λητώ, μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους:

 1. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
 2. Αρβανίτη Νικόλαο, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
 3. Ιωαννίδου Λητώ, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ,

και επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της.

Ορίστηκε η Επιτροπή Αποδοχών αποτελούμενη από τους:

 1. Αρβανίτη Νικολάο, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
 2. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
 3. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ,

και εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της.

Ορίστηκε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από τους:

 1. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
 2. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
 3. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ,

και εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της.

Οι θητείες των παραπάνω επιτροπών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.