26.07.2021 Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι: α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σε Σώμα και β) ορίστηκε ο Πρόεδρός της, ως εξής:

Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:

  • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
  • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, του Ανδρέα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
  • κα. Ιωαννίδου Λητώ του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.

Β. Ορισμός του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.