Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 07.10.2021

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

 

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (περαιτέρω, «ΟΛΠ Α.Ε.»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής/Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ως εξής:

- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

- Επωνυμία του μετόχου: ΤΑΙΠΕΔ A. E.

Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που έλαβε χώρα στις 06/10/2021, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει η εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. στην ΟΛΠ Α.Ε. κατήλθε από 23,1378% σε 7,1378%.

Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., η οποία με τη σειρά της ελέγχεται κατά 100% από το Ε.Δ. Η μεταβολή του έμμεσου ποσοστού συμμετοχής του Ε.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. οφείλεται στη μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ 4.000.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (ποσοστό 16%) στην COSCO SHIPPING HK. Η μεταβίβαση γίνεται με την τροποποιητική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών σε συνέχεια κυρωθείσας Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος 4838/1-10-2021 ΦΕΚ 180 Α’).