Αποδοχή παραίτησης μελών Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποδοχή παραίτησης μελών Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

  

25.10.2021 - Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. λαμβάνοντας υπ΄ όψη, τις επιστολές παραίτησης των κ.κ. Ιωάννη Μώραλη και Απόστολου Παπαποστόλου, λόγω της μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας (ως αποτέλεσμα της μεταφοράς 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) στην COSCO SHIPPING HONG KONG Co., Limited) και το επακόλουθο δικαίωμα του ΤΑΙΠΕΔ να ορίσει έναν (1) μέλος στο ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε:

Α. Την αποδοχή των παραιτήσεων των μελών ΔΣ κ.κ. Ιωάννη Μώραλη και Απόστολου Παπαποστόλου (εκπροσώπων ΤΑΙΠΕΔ). 

Β. Την, λόγω των ανωτέρω παραιτήσεων, ανασυγκρότηση του Διοικητικό Συμβουλίου ως εξής:

  1. κ. YU ZengGang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  2. κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  3. κ. FENG Boming, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  4. κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  5. κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. κ. Zhang Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
  7. κα. LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.
  8. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των Μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει στις 16-07-2022 και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.