Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Νοεμβρίου 2021

Πειραιάς, 16.11.2021

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Νοεμβρίου 2021

 

H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16.11.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που κατέχουν 20.706.958 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα παρουσιάζονται κατωτέρω:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή δύο (2) νέων μελών του Δ.Σ. και β) Ορισμός ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία, και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων: 

α) Ενέκρινε, με 17.401.170 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 84,04% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την εκλογή του κ. Μώραλη Ιωάννη και της κας YU Tao ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.206.230 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.099.558 ψήφους.

β) Ενέκρινε, με 17.826.277 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 86,09 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό του κ. Ιωάννη Μώραλη, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς πληρούνται στο πρόσωπο του όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.096.241 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.784.440 ψήφους.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 18 και 25).

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενέκρινε, με 19.610.717 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,71% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18, όπως επίσης και την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως κάτωθι:

 Άρθρο 18

1.  Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκατρία (13) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων, για θητεία έως πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2.  Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «Ταμείο») κατέχει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) μετοχές με δικαίωμα ψήφου και λιγότερο από το 10% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία και υφίστανται το Ταμείο δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εφόσον το Ταμείο θα κατέχει τουλάχιστον 10% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, το Ταμείο δικαιούται να διορίζει το 1/3 του εκάστοτε συνολικού αριθμού Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Άρθρο 25

5. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του. Εφόσον το Ταμείο κατέχει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία και υφίστανται, το Ταμείο θα διορίζει στην Επιτροπή Ελέγχου ένα μη εκτελεστικό Μέλος της επιλογής του.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.096.241 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.