Αποδοχή παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. FENG Bo Ming - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποδοχή παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. FENG Bo Ming -

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

 

10 Μαΐου 2022. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε. κ. FENG Bo Ming χωρίς αντικατάσταση αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 και καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 29.04.2022.

Λόγω της ανωτέρω παραιτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα, από 29.04.2022, ως κατωτέρω:

  1. κ. YU ZengGangΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  2. κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  3. κ. ZHANG Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
  4. κα LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.
  5. κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. κ. IP Sing ChiΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝικόλαοςΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  8. κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. κα YU Tao, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  10. κ. ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.