Ανακοίνωση για τη Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων  και  Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.  

 

Πειραιάς, 19.07.2022

 

Ανακοίνωση για τη Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων  και  Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.

 

 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε. σε σώμα

Σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 13ης Ιουλίου 2022 για την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον ορισμό θητείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και της από 21.06.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13ης Ιουλίου 2022, που βασίστηκε στην από 09.06.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://www.olp.gr/el/plirofories-ependyton/etairikes-anakoinoseis), σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

αποφασίστηκε:

Α. Η από 13/07/2022 συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, ως ακολούθως:

 • κ. YU ZengGang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. Zhang Anming, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 • κα. LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κα. YU Tao, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Β. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, ετήσια, δηλαδή έως τις 13-07-2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 1. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

 

Σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 13ης Ιουλίου 2022, για τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους:

 • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο τΜη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 13.07.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 1. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τον ορισμό ως Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας των:

 • κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
 • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
 • κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 13.07.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 1. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τον ορισμό ως Μελών της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας των:

 • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,
 • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και
 • κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 13.07.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.