Αποδοχή παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Zhu Jianhui - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        

 

Αποδοχή παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Zhu Jianhui - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

 

8 Μαΐου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει:

Α. Την, σε συνέχεια υποβολής σχετικής επιστολής, αποδοχή της παραίτησης του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. ZHU Jianhui.

Β. Την, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, εκλογή του κ. ZHU Changyu σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. ZHU Jianhui για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 και καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ. Τον ορισμό του κ. ZHU Changyu ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Την, λόγω των ανωτέρω, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, από 03/05/2023, ως κατωτέρω:

  1. κ. YU ZenggangΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  2. κ. ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  3. κ. ZHANG Anming, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  4. κα LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.
  5. κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. κ. IP Sing ChiΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝικόλαοςΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  8. κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. κα YU Tao, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  10. κ. ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.