ΟΛΠ Α.Ε.: Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Πειραιάς, 02/08/2023 Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Αυγούστου 2023, το μέρισμα για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε € 1,04 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 0,988

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 07 Αυγούστου 2023. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τρίτη 08 Αυγούστου 2023.

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK Α.Ε. ως ακολούθως.

 

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες),  σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις  σχετικές αποφάσεις της. 
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων  των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά  την  ολοκλήρωση  της  νομιμοποίησης  των  κληρονόμων,  μέσω  του  δικτύου  της  Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

 

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα

Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210 4550340, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς 185 38).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «EUROBANK A.E.» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 2144061369 και 2144061399.