Ανακοινώση για τη Συγκροτηση ΔΣ

 

 

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε. σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Αυγούστου 2023 για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, βάσει της από 10.07.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Αυγούστου 2023, που βασίστηκε στην από 28.06.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα  αυθημερόν, ως ακολούθως:

 

 • YU ZengGang, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ZHANG Anming, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 • LI Jin, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • YU Tao, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, διετής, δηλαδή έως τις 02-08-2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

2. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Αυγούστου 2023, για τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή δύο ετών, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφάσισε τον ορισμό ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

 • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 02.08.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

3. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τον ορισμό ως Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας των:

 • κ. KWONG Che Keung Gordon Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • κ. ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 02.08.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

4. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας των:

 

 • κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριo, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 02.08.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.