ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σε Σώμα και β)   ορίστηκε ο Πρόεδρος της, ως εξής:

Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:

1.  κ. KWONG Che Keung Gordon, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

2. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

3.  κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής.

Β. Ορισμός του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.