Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2010

logoolp

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

Πειραιάς, 16/03/2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Π.ΑΕ. στις 14/3/2011 ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της  Εταιρίας για τη χρήση 2010.

Aπό τα δεδομένα της  κατάστασης αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής:

1.    Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, που ανήλθε σε € 116,7εκ,  εμφανίζεται μειωμένος κατά 9,15%, έναντι € 128,48εκ.  του 2009.  Ειδικότερα τα έσοδα αναλύονται ως εξής:


Α.    Τα  έσοδα του ΣΕΜΠΟ από φορτοεκφορτωτικές εργασίες και αποθήκευση ανήλθαν σε €13,33εκ, έναντι € 55,12 εκ. το 2009. Η μεγάλη αυτή μείωση οφείλεται στο ότι ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων ξεκίνησε την λειτουργία του από 1/6/2010  σε δοκιμαστικό επίπεδο και εν μέσω γενικευμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και τη παράλληλη λειτουργία ανταγωνιστή στον Προβλήτα ΙΙ, συνεπώς τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα.
Με βάση τα συνολικά ετήσια στοιχεία, η διακίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ανήλθε σε 863.808 TEU, εκ των οποίων, 193.944 ΤEU μέσω του Προβλήτα Ι του ΟΛΠ  και η υπόλοιπη από τον Προβλήτα ΙΙ της ΣΕΠ.

Β. Tα έσοδα  του τομέα διακίνησης των αυτοκινήτων (Car Terminal) παραμένουν  στα ίδια επίπεδα.
Η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία της χώρας είχε σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις πωλήσεις αυτοκινήτων, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στις εισαγωγές -άρα και στη φορτοεκφόρτωση- αυτοκινήτων εισαγωγής, που μειώθηκε σε αριθμό ρεκόρ. Έτσι, το 2010 η διακίνηση οχημάτων εισαγωγής ανήρθε σε 133.545 οχήματα, μειωμένη κατά 22,9%, έναντι του 2009.
Αντίθετα, σημαντική ήταν η αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης (transshipment), στην οποία συνέβαλαν η μερική ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας και οι προσπάθειες της Διοίκησης, για προσέλκυση τέτοιου φορτίου, προς τις εταιρίες μεταφοράς. Το 2010 η διακίνηση αυτοκινήτων παρουσίασε αύξηση έναντι του 2009 κατά 139,2% (246.801, έναντι 103.178 διακινήσεων).
Το Χύμα και Συμβατικό φορτίο συνεχίζει να έχει πτωτική πορεία, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31%, υποκαθιστάμενο προοδευτικά από την μεταφορά αγαθών σε Εμπορευματοκιβώτια.


Γ.    Στις λοιπές δραστηριότητες του ΟΛΠ παρατηρείται συνολική αύξηση εσόδων της τάξης του 9,67%, η οποία οφείλεται στο ότι αυξημένος αριθμός πλοίων προσέρχεται για επισκευές και συντήρηση στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ενισχύοντας τα έσοδα από δεξαμενισμό και λοιπές υπηρεσίες προς τα πλοία.
Τα έσοδα της αναφερόμενης περιόδου από την Επιβατική κίνηση ανήλθαν περίπου στο επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (€10,46 εκ έναντι €10,30εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2009).
Συγκεκριμένα το 2010 από το λιμάνι του Πειραιά διακινήθηκαν 1.864.657 επιβάτες κρουαζιέρας, εκ των οποίων, 426.147 ξεκίνησαν ή ολοκλήρωσαν (Home Porting) την κρουαζιέρα τους στον Πειραιά. Η συνολική διακίνηση ήταν μειωμένη κατά 8,1%, σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά, λόγω της μείωσης κατά 10,8% των διερχόμενων (transit) επιβατών, αλλά η αύξηση κατά 2,6% στους επιβάτες προέλευσης-προορισμού είχε συνολικά θετική επίπτωση στα έσοδα, καθώς τιμολογούνται με υψηλότερο τιμολόγιο λόγω του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Στον τομέα της ακτοπλοΐας, η διακίνηση επιβατών -από το κεντρικό λιμάνι- ανήλθε το 2010 σε 10.100.697, καταγράφοντας μείωση 5,6%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στο πορθμείο Περάματος, η διακίνηση ανήλθε σε 8.371.064 επιβάτες, μειωμένη επίσης κατά 4,1%. Η εν λόγω μείωση εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζει το γενικότερο οικονομικό κλίμα στη χώρα, που μεταξύ των άλλων, έχει αρνητική επίπτωση στην επιβατική κίνηση προς και από τα νησιά.


Δ. Από τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ μεταξύ του ΟΛΠ και της Cosco Pacific Ltd προέκυψαν για τη χρήση 2010 έσοδα € 26,31εκ . από τα ανταλλάγματα παραχώρησης και € 18,03εκ. από την παροχή υπηρεσιών στον προβλήτα ΙΙ, έναντι €5,86εκ και   €10,87εκ αντίστοιχα, της περιόδου 1/10/2009 – 31/12/2009.


2.    Τα λοιπά λειτουργικά  έσοδα της περιόδου που ανήλθαν σε €17,36εκ.  έναντι € 11,58εκ. του 2009, παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση της τάξης του 50% , η οποία οφείλεται στον αντιλογισμό πρόβλεψης για επίδικες δικαστικές υποθέσεις συνολικού ύψους €10,32 εκ., εκ των οποίων: ποσό € 1,0 εκατ. αφορά σε παραίτηση του αντίδικου από προσφυγή στο ΣτΕ, ποσό € 1,3 εκατ. σε δικαίωση της Εταιρίας από Διοικητικό Εφετείο επί απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ποσό € 5,5 εκατ. σε μείωση του ποσού της πρόβλεψης επίδικης διαφοράς στο ύψος του διεκδικούμενου κεφαλαίου -αφαιρούμενων δηλαδή τόκων και προσαυξήσεων- επειδή η Διοίκηση και η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών εκτιμούν ότι θα τελεσιδικήσουν υπέρ της Εταιρίας.
Ωστόσο, τα έσοδα από την εκμίσθωση χώρων παρουσίασαν μείωση  17,30% και ανήλθαν σε    €4,74 εκ., έναντι    €5,74 εκ.  του 2009, κυρίως λόγω της απώλειας των ενοικιαζόμενων χώρων που παραχωρήθηκαν στη ΣΕΠ.


3.    Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 116,34 εκ.,  έναντι € 133,52 εκ. το 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,86%. Η μείωση αυτή οφείλεται στις περικοπές της μισθοδοσίας κατά την εφαρμογή του Νόμου 3845/2010 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στη μείωση του προσωπικού λόγω της εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου.


4.Οι αναλώσεις των ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών ανήλθαν σε €1,38 εκ., έναντι €3,012εκ. το 2009. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις αναλώσεις καυσίμων λόγω της μειωμένης δραστηριότητας στο ΣΕΜΠΟ καθώς και τις αναλώσεις ανταλλακτικών και υλικών για τις επισκευές και βελτιώσεις των μηχανημάτων.


5.    Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν κατά 50% και ανήλθαν σε €15,64εκ. έναντι €10,42 εκ. της χρήσης 2009. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του προβλήτα Ι από 1/6/2010 που οδήγησε στη σημαντική αύξηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.


6.Τα λοιπά έξοδα (έκτακτα και ανόργανα) ανήλθαν σε €6,73 εκ., έναντι €45,64εκ.  το 2009. Στα λοιπά έξοδα της χρήσης συμπεριλαμβάνονται το κόστος της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, οι αποζημιώσεις τρίτων, κ.λπ.


7.Το καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα (κέρδη) ανέρχεται σε €11,23 εκ., έναντι ζημιών € 38,32εκ το 2009, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) ανήλθαν σε €7,047 εκ.,  έναντι ζημιών €33,56 εκ. το 2009.
Τα χρηματικά διαθέσιμα της 31.12.2010 ήταν €8,204 εκ, έναντι  €33,27 εκ. της 31.12.2009.

 

Κατεβάστε τον Σχολιασμό Οικονομικής κατάστασης