Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 6 - 6 - 2011

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.»

σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση


Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (16/5/2011), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 6η Ιουνίου 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης


1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2010 έως 31-12-2010, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης
/Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης (1/1/2010 - 31/12/2010).
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010.
4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2011.
6. Έγκριση της εκλογής μελών του ΔΣ, ως εκπροσώπων Δήμου Πειραιά και Λιμενεργατών (άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού).
7. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του ΟΛΠ Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησής του προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010.
8. Επανεξέταση θέματος κατάρτισης προσωρινών και οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 1/361Μ/2006 Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚ. –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (κωδ. Θέσης ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝ. 1) (40 Θέσεις), μετά από αναβολή από Γενική Συνέλευση
Μετόχων της εταιρείας.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε το αρχείο)

pdficone