Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει περί μη απόδοσης τελών, ύψους € 22 εκ, από την Εταιρεία στο Δήμο Πειραιά

                                 logoolp                                                          

 

 

                    Πειραιάς, 18 Μαΐου 2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει περί μη απόδοσης τελών, ύψους € 22 εκ, από την Εταιρεία στο Δήμο Πειραιά, η Εταιρεία ανακοινώνει τα εξής:

Ι. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν έχει καμία οφειλή για τέλη και φόρους προς τρίτους, μεταξύ των οποίων και σε φορείς της αυτοδιοίκησης. Τα οικονομικά και φορολογικά του στοιχεία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

ΙΙ. Ο Ο.Λ.Π Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α. με κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται παγίως της καταβολής τελών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΙΙΙ. Για το θέμα των τελών και φόρων προς φορείς της αυτοδιοίκησης, μετά από προσφυγές Ο.Τ.Α., έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από Πρωτοδικεία, Εφετεία και το Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ του Ο.Λ.Π. Α.