Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011

logoolp


Πειραιάς, 23/05/2011

 

 

Θέμα: «Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε στις 23/5/2011 ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011 της Εταιρείας. Από τα δεδομένα της κατάστασης αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής:
1. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, που ανήλθε σε €22,72 εκ. εμφανίζεται μειωμένος κατά 32,57%, έναντι €33,69 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Εκτός από τον τομέα της κρουαζιέρας, ο οποίος παρουσιάζει άνοδο, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες του Ο.Λ.Π Α.Ε. παρουσιάζουν έντονη κάμψη σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010. Τα έσοδα από το Σ.ΕΜΠΟ. ανέρχονται σε € 6,15 εκ. με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα έσοδα από τις φορτοεκφορτώσεις και την αποθήκευση σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010, χωρίς όμως να υπάρχουν αντίστοιχα έσοδα για το τρίμηνο αυτό, αφού δεν λειτουργούσε ακόμη ο Προβλήτας Ι. Σημειώνεται ότι στα έσοδα από τη Σύμβαση Παραχώρησης Προβλητών ΙΙ + ΙΙΙ δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στον Προβλήτα ΙΙ (πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού Ο.Λ.Π ΑΕ από τη ΣΕΠ ΑΕ) που υπήρχαν την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και ανέρχονταν σε €13,25 εκ.
2. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 35,34% και ανήλθαν σε € 2,32 εκ. έναντι 1,72 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2010, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την εκμίσθωση των χώρων.
3. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 27,25 εκ. έναντι € 31,48 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 13,42% Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις περικοπές της μισθοδοσίας που προβλέπονταν από το Ν. 3845/2010 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας και στην αποχώρηση διοικητικού και εργατικού προσωπικού, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής μισθοδοσίας κατά 28,15% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010.
4. Οι αναλώσεις των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών ανήλθαν σε € 421,4 χιλ έναντι € 128,4 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2010, κατά την οποία δεν λειτουργούσε ακόμη ο Προβλήτας Ι.
5.Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν κατά 50% και ανήλθαν σε €4,12 εκ. έναντι € 2,73 εκ. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και ενσωμάτωση στο λειτουργικό κόστος του Προβλήτα Ι από 1/6/2010.
6. Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε ζημιές € 3,3 εκ έναντι κερδών €3,64 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2010, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) ανήλθαν σε € 2,92 εκ έναντι κερδών € 1,73 της αντίστοιχης περιόδου του 2010.
7. Τα χρηματικά διαθέσιμα της 31.3.2011 ήταν €4,92 εκ. έναντι € 8,20 εκ την 31.12.2010.