Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2011

logoolp


Πειραιάς, 24/05/2011

 

 

Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2011

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. με αφορμή την από 23/5/2011 απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν Ν.2579/1998, άρθρο 30, θα προτείνει στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας , η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με τον αναλογούντα συντελεστή που προβλέπει η φορολογία εισοδήματος.


Κατόπιν των ανωτέρω το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας συμπληρώνεται ως εξής:


• Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση:Δευτέρα , 6 Ιουνίου 2011.
• Αποκοπή μερίσματος: Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011.
• Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Δευτέρα 1η Αυγούστου 2011 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date").


Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.